Agoria en bonden sluiten sectorakkoord

2 juli 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Agoria en bonden sluiten sectorakkoord

Technologiefederatie Agoria en de vakbonden van de metaal-, machine- en elektrische bouw hebben een nieuw sectoraal akkoord gesloten. Het behelst vier luiken: de loonvorming, de harmonisering arbeiders/bedienden, de loopbaanontwikkeling en het sociaal overleg (binnen paritair comité 111).

Het akkoord bevat afspraken voor 2019 en 2020 voor 5.776 werkgevers en 116.287 arbeiders (cijfers 2018). Het akkoord geeft een volledige invulling van de beschikbare loonmarge van 1,1 procent. Ondernemingen kunnen dit desgewenst op een bedrijfsspecifieke manier invullen.

Loonmarge

De loonmarge van 1,1 procent wordt via een enveloppe op ondernemingsvlak in paritair overleg voor 30 september 2019 ingevuld. Mocht er hierover geen akkoord komen, dan worden de lonen met 1,1 procent verhoogd. De inwerkingtreding van deze enveloppe of loonsverhoging is gepland op 1 juli 2019. Ook het minimumloon wordt op 1 juli 2019 met 1,1 procent opgetrokken.

Harmonisering

Een aanbeveling voorziet om bij de invulling van de enveloppe op bedrijfsvlak absolute voorrang te geven aan de harmonisering van de loon- en arbeidsvoorwaarden tussen de arbeiders en de bedienden. Daarnaast lopen de sectorale besprekingen verder om de diverse cao-bepalingen arbeiders en bedienden op elkaar af te stemmen. Dit slaat onder meer op de regelingen voor de eindejaarspremie.

Voorts worden de tussenkomsten in woon-werkverkeer vereenvoudigd en meer georiënteerd op duurzame mobiliteit.

Loopbaanontwikkeling

Er is afgesproken om een gemeenschappelijk sectoraal project 'duurzame inzetbaarheid' op te zetten. Dat voorziet inhoudelijke en financiële steun aan werkgevers en werknemers bij de uitdagingen die gepaard gaan met langere loopbanen.

Het eerder overeengekomen groeipad naar gemiddeld vijf dagen opleiding per jaar vanaf 2020 werd herbevestigd.

Het jaarlijks aantal opleidingsuren per persoon om de nodige toekomstgerichte competenties te verwerven, wordt uitgebreid van 8 naar 16 uren.

Inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), landingsbanen en tijdskrediet wordt uitvoering gegeven aan alle mogelijkheden die de recente afspraken op interprofessioneel vlak voor de periode 2019-2020 bieden.

Tenslotte zal een paritaire werkgroep zich buigen over een sectoraal kader voor loopbaansparen vanaf 2020.

Sociaal overleg

Er werden ook duidelijkere afspraken gemaakt over de manier om de correcte naleving van de sociale vrede te bevorderen.

Tevens wil men een paritaire reflectie opstarten om te komen tot een gemeenschappelijke visie op het sociaal overleg van en voor de toekomst.

Ook zal de sector een paritaire verklaring inzake non-discriminatie onderschrijven.

Intussen werden de teksten overgemaakt aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). De cao's worden zo snel mogelijk algemeen verbindend verklaard, opgenomen in de databank van de FOD WASO en vervolgens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.