Het ontwerp interprofessioneel akkoord: set in stone?

1 mei 2019
Tekst
Melanie De Vrieze
Het ontwerp interprofessioneel akkoord: set in stone?

Op 26 februari 2019 hebben de sociale partners een ontwerp interprofessioneel akkoord afgesloten, waarin een aantal zaken worden uitgewerkt, waaronder:

· de loonnorm (i.e. de maximale marge voor loonkostontwikkeling) voor de periode van 2019-2020 wordt bepaald op 1,1 procent. Een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst zal worden gesloten in de Nationale Arbeidsraad om dit te formaliseren;

· Het minimumloon zal verhoogd worden met 1,1 procent op 1 juli 2019 bovenop de indexatie;

· Er zal een werkgroep worden opgericht om tegen 30 september 2019 voorstellen te formuleren om het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen te verhogen;

· De sociale partners willen werknemers en werkgevers stimuleren om te opteren voor het openbaar vervoer en alternatieve vervoersvormen, door bijvoorbeeld:

o het mobiliteitsbudget te gebruiken dat in het parlement werd gestemd op 28 februari 2019;

o gebruik te maken van de fietsvergoeding;

o het verhogen van de forfaitaire bijdrage van werkgevers in de prijs van het openbaar vervoer van werknemers. De forfaitaire bedragen opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst n° 19octies zullen worden verhoogd tot 70 procent vanaf 1 juli 2019 en vanaf 1 juli 2020 zal de collectieve arbeidsovereenkomst n° 19octies ook van toepassing zijn op woon-werkverkeer van minder dan 5 kilometer;

o in de toekomst een nieuw systeem te ontwikkelen dat inzet op het gebruik van duurzame mobiliteitsopties en die de bestaande regelingen vereenvoudigt.

· Het aantal vrijwillige overuren dat een werknemer kan presteren zal worden opgetrokken van 100 naar 120 uur;

· Tegen 30 september 2019 zal een interprofessionele regeling worden uitgewerkt om een oplossing te vinden voor het aanwenden van een deel van de ontslagvergoeding voor de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen overeenkomstig artikel 39ter van de wet van 3 juli 1978betreffende de arbeidsovereenkomsten;

· Met betrekking tot werkloosheid met bedrijfstoeslag verwijzen de sociale partners naar het akkoord van 19 december 2014; en

· De uitkeringen zullen eveneens stijgen. De laagste uitkeringen zullen stijgen met 2,4 procent terwijl de hoogste uitkeringen zullen stijgen met 1,1 procent.

Aangezien de overeenkomst enkel een ontwerpakkoord is en nog geen finale overeenkomst (op datum dat dit artikel is opgesteld, dd. 11 maart 2019), kunnen de hogergenoemde elementen in principe nog worden gewijzigd. Desalniettemin biedt het ontwerp een eerste blik op de maatregelen die de sociale partners voor ogen hebben en de mogelijke impact hiervan op werkgevers in België.