Verzekering gewaarborgd inkomen als looncomponent

16 mei 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Verzekering gewaarborgd inkomen als looncomponent

Twee werknemers op de drie overschatten de vergoedingen die ze het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid van de sociale zekerheid zouden ontvangen. Volgens een onderzoek zou een verzekering gewaarborgd inkomen nogal wat loonpakketten aantrekkelijker maken.

Wat zijn de financiële consequenties van zwangerschapsrust, een burn-out, een zware ziekte of een ongeval … ? Samen met AG Insurance onderzocht Vlerick Business School hoe loontrekkenden in de privésector en contractuele ambtenaren het risico op arbeidsongeschiktheid inschatten. Professor Xavier Baeten peilde de persoonlijke ervaringen en verwachtingen, en hoe zij de rol van de werkgever zien.

Terugval inkomen onderschat

De eerst maand betaalt de werkgever doorgaans nog het volledige loon uit. Tenzij het om een arbeidsongeval gaat, valt de uitkering van de sociale zekerheid vanaf de tweede maand al terug tot 60% van het brutoloon. Volgens het Vlerick-onderzoek schat maar liefst twee op de drie werknemers deze uitkering te hoog in. In sommige gevallen ligt de reële uitkering het eerste jaar tot de helft lager dan wat men verwacht. Ook voor de uitkeringen na een jaar overschat nog steeds 55% van de werknemers het bedrag.

Vooral dat er een maximumuitkering is, weten weinigen. Voor het berekenen van de vergoeding wordt immers rekening gehouden met een geplafonneerd maandelijks brutoloon van ongeveer 3.700 euro. Alles erboven wordt niet in rekening gebracht. Op deze manier neemt het inkomensverlies stelselmatig toe naarmate het slachtoffer meer verdient dan 3.700 euro per maand.

Wettelijke uitkering zou levensstandaard bedreigen

Werknemers zijn zich wel degelijk bewust van het risico op arbeidsongeschiktheid. Niet minder dan 60% van de ondervraagden verwacht in de loop van zijn carrière ooit geconfronteerd te worden met een periode van arbeidsongeschiktheid. 

Acht op de tien denkt dat enkel de wettelijke uitkering niet zou volstaan om de bereikte levensstandaard te garanderen. Een op de drie denkt dan zelfs in financiële problemen te komen. Het gaat dan vooral om werknemers met een salaris onder het plafond van 3.700 euro.

Werknemers kijken naar hun werkgever

Meer dan 90% van de werknemers zouden het sterk appreciëren mocht hun werkgever voorzien in een verzekering gewaarborgd inkomen. Die vult de wettelijke uitkering bij arbeidsongeschiktheid aan met een maandelijkse rente.

Zowat 55% van de werknemers beschouwt het zelfs als de verantwoordelijkheid van de werkgever om dit aan te bieden. Vooral werknemers met een salaris onder het Belgische gemiddelde waarderen dit soort beroepsgebonden verzekering. Wellicht beschikken zij over minder reserves. 

Verzekering gewaarborgd inkomen

Mochten werknemers kunnen kiezen om zelf hun budget extralegale voordelen te verdelen, dan zou 94% een deel reserveren voor een verzekering gewaarborgd inkomen.

Slechts vier op de tien loontrekkenden in de privésector geven aan dat ze in hun totale verloningspakket over een verzekering gewaarborgd inkomen beschikken. Bij contractueel ambtenaren daalt dit zelfs tot 13%. 

Prof. Xavier Baeten: “Hier ligt duidelijk nog heel wat potentieel voor werkgevers die voor hun personeel ook een 'caring employer' willen zijn.”

Heidi Delobelle, managing director AG Employee Benefits/Health Care, stelt vast dat vooral de hogere functies over een dekking Gewaarborgd inkomen beschikken. Nochtans wordt het maatschappelijk belang ervan "steeds duidelijker, onder andere omdat ze - via de bijbehorende zorgverlening voor psychische aandoeningen zoals burn-out - ook actief kan bijdragen aan een versneld herstel en terugkeer naar de arbeidsmarkt.”