Werknemers willen een duidelijk covidkader

18 november 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
shutterstock
Werknemers willen een duidelijk covidkader

Minder dan één op drie organisaties zorgde voor afspraken en beleid op maat van het hybride werken. Arbeiders en bedienden zijn alvast vragende partij voor een aangepaste werkorganisatie. Dit is ook belangrijk voor hun optimaal functioneren

Een en ander blijkt uit onderzoek in opdracht van hr-dienstverlener Tempo-Team in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven.

De organisatie van heel wat bedrijven werd de afgelopen periode danig overhoop gegooid. De werkvloer ziet er sinds de coronacrisis bij ruim één op de vier ambtenaren en bedienden dan ook helemaal anders uit (27%). Voor arbeiders is dat slechts bij 16% het geval, wat niet hoeft te verbazen, aangezien zij in de meeste gevallen tijdens de coronacrisis ter plekke bleven doorwerken in hun bedrijf.

Hybride werken

Een belangrijk, zoniet het belangrijkste, aspect van de veranderde werkorganisatie sinds corona is voor bedienden en ambtenaren het hybride werken. Het aantal werknemers dat sinds het einde van de lockdown zowel thuis als op kantoor werkte, verdubbelde van 11% voor de aanvang van de pandemie naar 21% vandaag. En als meer werkgevers open zouden staan voor hybride werken, zou dat aantal nog eens kunnen verdubbelen naar 40%.

Uit het onderzoek blijkt echter dat werkgevers nog onvoldoende of zelfs niet inzetten op hybride werken.

 • Zo wil één op de vijf werkgevers zijn werknemers nooit van thuis laten werken (21%).
 • 16% van de ambtenaren en bedienden wordt zelfs onder druk gezet door zijn leidinggevende om op kantoor te werken.
 • Bovendien vindt één op de vier werknemers (23%) zijn leidinggevende een micromanager. Opvallend is dat 29% van de leidinggevenden het daarmee eens is.
 • 11% zegt zelfs dat hij het werk van zijn medewerkers meer controleert dan voor corona.

“De impact van hybride werken op het optimaal functioneren van werknemers is nochtans aanzienlijk. Hybride werkers scoren op vlakken zoals optimisme, werk-privébalans, motivatie, jobinhoud en geluk significant beter dan werknemers die verplicht enkel op kantoor werken. Ze genieten ook vaker steun van hun organisatie, zijn meer tevreden en zijn productiever dan mensen die enkel en alleen op kantoor werken”, aldus Wim Van der Linden, woordvoerder bij Tempo-Team.

Vrijheid én duidelijkheid

Om optimaal te functioneren moet het hybride werken gebeuren in een duidelijk kader met afspraken en een passende managementstijl. Werknemers moeten de afwisseling thuis en kantoor afstemmen op de noden van het werk, de organisatie en de collega’s. Dit wordt nog vaak onderschat. Zo kiest één op de vier werknemers (26%) zelf de dagen om thuis te werken, hoewel amper 4% van de werkgevers dat de ideale manier van werken vindt.

Positief is dan weer dat een kwart van de werknemers (24%) onderling met collega’s afspreekt wie wanneer thuiswerkt. Prof. Van den Broeck bevestigt dat onderzoek aantoont dat werknemers het meest optimaal functioneren wanneer ze met collega’s afspraken maken over wie waar werkt.

De manieren waarop bedrijven het telewerkbeleid invullen lopen uiteen.

 • In één op de drie bedrijven (32%) maken werknemers individuele afspraken met hun leidinggevende over al dan niet thuiswerken.
 • In ongeveer evenveel bedrijven (29%) worden die afspraken in teamverband gemaakt.
 • Nog eens 22% heeft een formeel beleid rond telewerk vastgelegd in een apart telewerkcharter of -beleid.
 • Bij de meerderheid van de werkgevers is er dus nog geen specifiek telewerkbeleid.

Ten onrechte zo blijkt uit het onderzoek. Bedienden en ambtenaren vinden dat hun leidinggevende oog moet hebben voor hun noden op het vlak van thuiswerken en moet zorgen voor een goede omkadering (20%).

“Hybride werken draagt zonder meer bij tot optimaal functioneren van werknemers mits de nodige afspraken op bedrijfs- én teamniveau,” zo denkt Wim van der Linden (Tempo-Team). Maar sommigen hebben daar geen plaats voor of kunnen zich thuis niet concentreren.

Heb daarnaast oog voor de teamwerking. Het is maar weinig aantrekkelijk om naar een leeg kantoor te komen. Zorg er ook voor dat medewerkers elkaar kunnen zien, spreken en kunnen overleggen.

Het is tenslotte ook aangewezen dat werknemers binnen een vastgelegd kader de ruimte krijgen om op vrijwillige basis onderling werkafspraken te maken.

Ook arbeiders vragen aangepast beleid

Ook arbeiders, die meestal enkel in hun bedrijf kunnen werken en niet thuis, verwachten in het post-coronatijdperk een aangepast werkvloerbeleid.

 • Bijna de helft van de arbeiders (44%) wil een duidelijk sanitair beleid;
 • één op drie wil meer aandacht voor veiligheid op de werkvloer;
 • ruim een kwart wil dat hun leidinggevende ervoor zorgt dat de afspraken rond de sanitaire maatregelen op het werk ook goed worden nageleefd (30%).

“Arbeiders hechten enorm veel belang aan een correcte, hygiënische werkomgeving met aandacht voor de geldende coronamaatregelen. Daarnaast is het belangrijk hen de mogelijkheid te geven om met hun leidinggevende te kunnen overleggen, ook als die wel thuiswerkt. Verder is het belangrijk om de nodige aandacht te schenken aan de situatie van de arbeiders die in de huidige moeilijke omstandigheden nog steeds elke dag fysiek op de werkvloer staan en vaak ook extra werkdruk ondervinden door corona. Een betrokken en aanwezig management, kleine attenties en voldoende rustpauzes zullen hun optimaal functioneren ten goede komen”, besluit prof. Anja Van den Broeck.