Privacyverklaring

Privacyverklaring

Laatste datum van herziening: 21.02.2023

Op wie is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op Nieuwe Media Groep BV, met maatschappelijke zetel te 2845 Niel, Galileilaan 18, en met ondernemingsnummer 0454.028.888 (“Wij” of “NMG”).

NMG is een onderneming die zich toelegt op het uitgeven van tijdschriften.

Wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens verwerkt in het kader van de activiteiten van onze onderneming.

Wij stellen alles in het werk om de persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd te beschermen en te verwerken op een correcte en transparante wijze, met name in overeenstemming met het toepasselijk recht en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG” of “GDPR”).

Gelieve de onderstaande links te volgen voor bijkomende informatie. Waar dit relevant is, hebben we een onderscheid gemaakt tussen:

 • website bezoekers;
 • (potentiële) klanten;
 • (contactpersonen bij) leveranciers, zakelijke contacten of eender welke andere personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van onze bedrijfsactiviteiten.

Wat wordt gedekt door deze Privacyverklaring?

Via deze Privacyverklaring wensen wij u te informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij onze activiteiten uitvoeren of wanneer u gebruik maakt van de Site en de daarop aangeboden formulieren en toepassingen, aan wie wij deze informatie doorgeven, wat uw rechten zijn en wie u kunt contacteren voor meer informatie.

Wanneer wij verwijzen naar “de Site”, bedoelen wij de webpagina’s die beginnen met de volgende url: https://hrmagazine.be of https://fdmagazine.be.

De Site kan links bevatten naar andere websites. Hoewel wij trachten enkel links te voorzien naar websites die onze hoge standaarden inzake gegevensbescherming delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming van deze websites. Deze Privacyverklaring heeft enkel betrekking op gegevens verzameld door NMG.

Wanneer u links op de Site aanklikt, raden wij u sterk aan eerst de Privacyverklaring op de betrokken websites te lezen alvorens persoonlijke gegevens vrij te geven.

Weet dat er, wanneer u onze pagina’s op Facebook of op Instagram bezoekt, al dan niet via de snelkoppeling op onze website, cookies door Facebook resp. Instagram worden verwerkt. Op basis daarvan kunnen wij meer informatie bekomen – op een compleet geanonimiseerde wijze – over het publiek dat onze social media pagina’s bezoekt. Voor meer informatie over waarom en hoe persoonsgegevens in dat kader worden verwerkt, verwijzen we naar het Privacybeleid en de Cookie Policy op de website van deze platformen:

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Ik ben een website bezoeker

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • de goede organisatie van onze diensten;
 • de behandeling van vragen, verzoeken en klachten verzonden via online formulieren (het contactformulier enz.);
 • het verzamelen van statistieken over het gebruik van deze Site;
 • het verbeteren van de prestaties en het uitzicht van deze Site.

Ik ben een (potentiële) klant

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • klantenbeheer;
 • beheer van bestellingen;
 • facturatie en boekhouding;
 • het verstrekken van informatie over onze onderneming, producten, diensten en speciale aanbiedingen;
 • de goede organisatie van onze diensten;
 • behandelen van vragen, verzoeken en klachten;
 • beheer van geschillen;
 • public relations;
 • statistieken en marktonderzoek;
 • veiligheid;
 • logistiek;
 • naleven van wettelijke verplichtingen.

Ik ben (een contactpersoon van) een leverancier, een zakelijk contact of eender welke andere persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • leveranciersbeheer en beheer van andere zakelijke contacten;
 • beheer van bestellingen en leveringen;
 • facturatie en boekhouding;
 • het verstrekken van informatie over onze onderneming, producten, diensten en speciale aanbiedingen;
 • de goede organisatie van onze diensten;
 • behandelen van vragen, verzoeken en klachten;
 • beheer van geschillen;
 • public relations;
 • statistieken en marktonderzoek;
 • veiligheid;
 • logistiek;
 • naleven van wettelijke verplichtingen.

Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Ik ben een website bezoeker

Wanneer u ons contacteert via het online contactformulier, zullen uw persoonsgegevens in principe worden verwerkt voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (namelijk het belang om uw vragen, verzoeken en klachten op de best mogelijke wijze te behandelen).

In dit verband zullen wij steeds geval per geval bepalen of onze belangen opwegen tegen uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden. Indien u hierover meer informatie wenst, kan u steeds met ons contact opnemen.

Ik ben een (potentiële) klant of (een contactpersoon van) een leverancier, een zakelijk contact of eender welke andere persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden:

 • met het oog op het sluiten en het uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) boekhouding, facturatie en leveringen;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • in het kader van het gerechtvaardigd belang van onze onderneming en/of een derde partij, zoals (maar niet beperkt tot) het goede verloop van onze zakelijke activiteiten, klantenbeheer, leveranciersbeheer enz. en na het verrichten van een belangenafweging. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u steeds met ons contact opnemen.

Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw vrije, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bijv. marktonderzoek activiteiten), zullen wij uw gegevens enkel voor deze doeleinden verwerken wanneer wij een dergelijke toestemming van u hebben ontvangen.

Welke rechten heeft u?

U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Met name heeft u het recht om:

 • inzage te verwerven in uw persoonsgegevens en er een kopie van te ontvangen;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te updaten of te verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken;
 • uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming);
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een overeenkomst);
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond gebruiken, waarop wij de verwerking zullen stopzetten tenzij wij prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben.

Met het oog op de uitoefening van de bovenstaande rechten kunt u:

 • een e-mail versturen naar privacy@nieuwemediagroep.be; of
 • een schriftelijk verzoek richten aan Nieuwe Media Groep, Galileilaan 18, 2845 Niel (België).

U kunt deze contactgegevens eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Indien u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, heeft u het recht om klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (in België: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, e-mail contact@apd-gba.be).

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Ik ben een website bezoeker

Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen wanneer u de Site en de daarop aangeboden toepassingen gebruikt.

Ik ben een (potentiële) klant

Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten. Wij zullen dergelijke persoonsgegevens hoofdzakelijk verkrijgen omdat u ze aan ons geeft (bijv. in het kader van gesprekken en contacten, het (online) aanvragen van goederen en diensten die wij leveren enz.).

Verder kunnen wij uw persoonsgegevens ook verkrijgen omdat anderen ze aan ons geven, omdat zij publiekelijk beschikbaar zijn of door de manier waarop u interageert met ons.

Wanneer wij uw persoonsgegevens van andere partijen verkrijgen, leveren wij redelijke inspanningen om contractuele clausules met deze partijen af te sluiten die hen ertoe verplichten om de relevante regels inzake gegevensbescherming te respecteren. Dit kan er onder meer in bestaan dat deze partij u alle noodzakelijke informatie verschaft of – zo nodig – van u de toestemming verkrijgt om de persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Ik ben (een contactpersoon van) een leverancier, een zakelijk contact of eender welke andere persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt

Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten.

Wij kunnen dergelijke persoonsgegevens verkrijgen omdat u ze aan ons geeft (bijv. via de Site, door contact met ons op te nemen enz.), omdat anderen ze aan ons geven (bijv. dienstverleners waarop wij beroep doen in het kader van onze activiteiten), of omdat zij publiek beschikbaar zijn.

Wij kunnen verder ook persoonsgegevens van u verkrijgen door de manier waarop u interageert met ons.

Wanneer wij uw persoonsgegevens van andere partijen verkrijgen, leveren wij redelijke inspanningen om contractuele clausules met deze partijen af te sluiten die hen ertoe verplichten om de relevante regels inzake gegevensbescherming te respecteren. Dit kan er onder meer in bestaan dat deze partij u alle noodzakelijke informatie verschaft of – zo nodig – van u de toestemming verkrijgt om de persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Ik ben een website bezoeker

Via de Site kunt u contact met ons opnemen om zich te registreren voor de nieuwsbrief of om lid te worden van onze community. Wij verwerken in dit verband de volgende gegevens: uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw bedrijf of organisatie, het leverings- en facturatieadres, het btw-nummer en uw eventueel bericht.

Ik ben een (potentiële) klant of (een contactpersoon van) een leverancier, een zakelijk contact of eender welke andere persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt

De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen het volgende inhouden:

 • standaard identificatie- en contactgegevens (bijv. naam, adres (privé/werk), telefoonnummer (privé/werk), e-mailadres (privé/werk);
 • persoonlijke eigenschappen (bijv. leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal, …);
 • financiële gegevens (bijv. bankrekeningnummer, …);
 • tewerkstellingsgegevens (bijv. de organisatie waarvoor u werkt, uw functietitel, …);
 • de door u opgegeven informatie in formulieren (bijv. contactformulieren) en aan alle mogelijke diensten en communicatiekanalen die wij aanbieden;
 • gegevens over de door u gewenste producten en diensten;
 • gegevens over hoe u onze producten en diensten gebruikt;
 • gegevens die u ons verstrekt wanneer u interesse toont in onze producten en diensten;
 • gegevens over hoe u met ons interageert en andere gelijkaardige informatie.

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen die redelijkerwijs de toegang tot deze gegevens nodig hebben met het oog op de verwezenlijking van één of meerdere van de hierboven vermelde doeleinden. Het kan onder meer gaan om de volgende derde partijen:

 • externe dienstleveranciers waarop wij een beroep doen voor verschillende zakelijke diensten;
 • onze klanten;
 • marketeers;
 • rechtshandhavings- en overheidsinstanties overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
 • externe professionele adviseurs (bijv. advocaten of consultants van NMG).

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan ontvangers die zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan de wetgeving niet dezelfde graad van gegevensbescherming biedt.

Zijn uw persoonsgegevens beschermd?

Wij treffen strikte technische en organisatorische (veiligheids-)maatregelen om uw persoonsgegevens zowel online als offline te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging.

Deze maatregelen omvatten onder meer:

 • instructies en trainingen aan betrokken personeelsleden om ervoor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van onze verplichtingen inzake gegevensbescherming wanneer zij persoonsgegevens behandelen;
 • administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot wat noodzakelijk is;
 • technische veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van paswoorden, firewalls, antivirussoftware en versleuteling;
 • fysieke veiligheidsmaatregelen, zoals toegangscontrole tot onze bedrijfsruimten.

Hoewel wij gepaste veiligheidsmaatregelen nemen van zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, is met name de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volledig veilig. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van de aan ons of door ons verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die deze informatie redelijkerwijs nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Ik ben een website bezoeker

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.

Ik ben een (potentiële) klant of (een contactpersoon van) een leverancier, een zakelijk contact of eender welke andere persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt

Als algemene regel worden de persoonsgegevens verwerkt in het kader van het gebruik van onze diensten bewaard gedurende een periode van 10 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie.

E-mailverkeer wordt in principe bewaard op onze server tot het verwijderd wordt, daarna wordt het nog 2 jaar in back-up bewaard.

Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

Worden uw persoonsgegevens gebruikt voor automatische besluitvorming?

Automatische besluiten zijn besluiten over personen die louter zijn gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en die rechtsgevolgen teweegbrengen die de betrokken personen aanzienlijk treffen.

In de regel gebruiken wij geen persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvormingen. Wij nemen aldus geen beslissingen over u die enkel zijn gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Hoe contact met ons opnemen?

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring en deze Site in het algemeen, kunt u contact met ons opnemen door:

 • een e-mail te versturen naar privacy@nieuwemediagroep.be;
 • te telefoneren naar +3252201881;
 • een schriftelijk verzoek te versturen naar Nieuwe Media Groep, Galileilaan 18, 2845 Niel (België).

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Om u te informeren wanneer wij de Privacyverklaring het laatst hebben aangepast, zullen wij bij iedere wijziging de datum van herziening bovenaan deze pagina aanpassen. De aangepaste Privacyverklaring zal dan gelden vanaf deze datum.

Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen en toevoegingen. Voor zover wij over uw e-mailadres beschikken, zullen wij u tevens elektronisch op de hoogte brengen van iedere wijziging aan deze Privacyverklaring.

 

Cookies