Privacyverklaring

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Elke bestelling bij Nieuwe Media Groep van tijdschriften, boeken, elektronische producten, en andere producten, zoals studiedagen, opleidingen, deelname aan congressen, is onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.
 2. Aanbiedingen van Nieuwe Media Groep zijn steeds vrijblijvend. De overeenkomst komt steeds tot stand na een schriftelijke bevestiging van de klant of een bestelling via e-mail/website.
 3. De prijzen zijn steeds exclusief BTW, en inclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 4. Alle facturen zijn steeds uiterlijk betaalbaar op vervaldatum zoals vermeld op de factuur. Bij gebrek aan vermelding van een vervaldatum op de factuur is deze uiterlijk betaalbaar binnen de dertig dagen na uitgiftedatum. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling verhoogd met rente gelijk aan 1,5% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen. Wanneer Nieuwe Media Groep 8 dagen na aanmaning nog steeds geen betaling heeft ontvangen, is bovendien van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding voor administratieve kosten van 123,95 EURO van toepassing.
 5. Alle geleverde producten blijven eigendom van Nieuwe Media Groep tot de volledige betaling van hoofdsom, interesten, en belastingen. Bij niet betaling kan Nieuwe Media Groep tot de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst overgaan bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving 8 dagen nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven.
 6. Het vermelden van leveringstermijnen en verschijningstermijnen houdt slechts een aanwijzing in. Een vertraging kan in geen geval tot de betaling van een schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven. In geval van niet levering der goederen worden de eventuele door de klant betaalde voorschotten, terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
 7. Behoudens anders gestipuleerd, zal de klant zijn klachten overmaken aan de klantendienst bij Nieuwe Media Groep binnen de veertien kalenderdagen na levering der goederen, per aangetekende brief. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Een product mag worden teruggestuurd nadat de klant zijn klacht heeft overgemaakt aan de klantendienst van Nieuwe Media Groep. De waarborg van Nieuwe Media Groep beperkt zich tot het vervangen van het product, indien dit niet mogelijk is, tot terugbetaling van de prijs.
 8. Een annulering van een bestelling/hernieuwing dient door de klant steeds schriftelijk te gebeuren. Niet aanvaarding van deze annulering moet door Nieuwe Media Groep steeds schriftelijk gebeuren binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de annulering.
 9. Bij de aankoop van een abonnementsgebonden product zal het abonnement stilzwijgend worden verlengd, behoudens schriftelijke opzegging, ten minste één maand voor de vervaldag.
 10. Nieuwe Media Groep heeft het recht om, indien nodig, voor de abonnementsgebonden producten jaarlijks de abonnementprijs met maximum 7% te verhogen, dit zonder voorafgaandelijk schriftelijke melding.
 11. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door het Belgische recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van bvba Nieuwe Media Groep behoren.
 12. Elke verhuring of uitlening van het verkochte product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nieuwe Media Groep is verboden.
 13. Nieuwe Media Groep verwerkt de gegevens van haar klanten en prospecten voor klantenbeheer, direct marketing en voor het op de hoogte te houden van de producten, diensten en activiteiten van Nieuwe Media Groep, tenzij de klant zich hiertegen verzet. Overeenkomstig de wet ter bescherming van de persoonlijke leefsfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens de dato 8-12-1992 zal Nieuwe Media Groep op verzoek van klanten en prospecten inzage geven in hun gegevens en het recht op correctie verlenen.
 14. De overeenkomsten tussen Nieuwe Media Groep en haar klanten worden beheerst door de algemene verkoopsvoorwaarden.