Werk en sociale economie in het Vlaamse regeerakkoord

11 november 2019
Tekst
Partner Content
Werk en sociale economie in het Vlaamse regeerakkoord

Maatregelen rond werk en sociale economie in het Vlaamse regeerakkoord

De nieuwe Vlaamse regering wil meer mensen aan het werk. Dat staat er in het regeerakkoord, dat het beleid van de regering voor de komende zittingsperiode uiteenzet. De ambitie is om de tewerkstellingsgraad de komende jaren te verhogen van 75% naar 80%. Tom Dirix, juridisch adviseur bij Acerta, geeft een overzicht van de maatregelen waarmee de regering dit wil bereiken.

Arbeidspotentieel optimaal inzetten

De Vlaamse regering wil alle arbeidspotentieel optimaal inzetten, met maatregelen voor wie vandaag al aan het werk is, maar ook voor wie (nog) niet actief is op de arbeidsmarkt.

  • Invoering jobbonus: het verschil tussen werken en niet werken moet groter gemaakt worden door de invoering van een jobbonus vanaf 2021. Dat houdt in dat mensen met een brutoloon tot 1700 euro een bonus van 600 euro per jaar kunnen krijgen. De bonus wordt afgebouwd in fasen tot een loon van 2500 euro bruto. Deze financiële incentive moet werken aantrekkelijker maken.
  • Doelgroepvermindering: het systeem van de doelgroepvermindering (een RSZ-korting voor werkgevers) voor jongeren, ouderen en personen met een handicap blijft behouden en hervormd tegen 2021.
  • Verplichte gemeenschapsdienst: naast een sterker activeringsbeleid van werkzoekenden, wordt er ook ingezet op sanctionering voor wie niet actief zoekt naar werk of afspraken niet nakomt. Wie binnen de twee jaar geen job vindt, kan verplicht worden ingezet in de gemeenschapsdienst.
  • Collectief maatwerk: de harmonisering van de statuten in de sector van de beschutte en sociale werkplaatsen (nu ‘maatwerkbedrijven’) staat ook op de agenda van de Vlaamse regering. De bedoeling is om alle sociale economiebedrijven op dezelfde manier te behandelen.
  • Individueel maatwerk: door de invoering van ‘individueel maatwerk’ zet de regering verder in op de inschakeling van reguliere werkgevers bij de tewerkstelling van doelgroepwerknemers. Zo krijgen alle werkgevers de mogelijkheid om deze werknemers met een rendementsverlies en begeleidingsnood tewerk te stellen. Dit is een hervorming van de SINE-maatregel (sociale inschakelingseconomie) waarbij de werkloosheidsuitkering gebruikt wordt om moeilijk te plaatsen werklozen een werkervaring aan te bieden.

Loopbaanzekerheid voor iedereen

Daarnaast wil de Vlaamse regering een levenslang leren-klimaat creëren, om mensen inzetbaar te maken en te houden. Daarvoor moeten de overheid, bedrijven, onderwijs en individuen samenwerken.

  • Levenslang leren (VDAB): de rol van de VDAB zal worden uitgebreid en versterkt. Zo zal er voor iedereen een loopbaanplatform beschikbaar zijn. Ook bedrijven zullen hun steentje moeten bijdragen tot levenslang leren via opleidingen op de werkvloer.
  • Duaal leren: daarnaast is er een uitbreiding van het systeem van duaal leren, waarbij algemene en beroepsgerichte vorming en werkervaring een geheel vormen, in het secundair onderwijs voorzien. Er wordt ook gekeken om duaal leren in te voeren in het hoger- en volwassenenonderwijs.
  • Betere werk-privébalans: de regering voorziet ook maatregelen om werk en privéleven makkelijker te combineren zoals meer en flexibelere kinderopvang, aanmoediging van flexibele arbeidstijd, vereenvoudiging van de dienstencheques, flexibeler ouderschapsverlof…

Het regeerakkoord bevat een aantal voornemens, maar het heeft pas uitwerking als het in concrete wetten, besluiten en decreten gegoten is.

Benieuwd hoe deze maatregelen precies uitgewerkt zullen worden?

Blijf op de hoogte van veranderende regelgevingen of nieuwe wetten met de sociaaljuridische updates van Acerta. Tijdens deze maandelijkse infosessies van twee uur krijgt je een praktisch overzicht van alle wijzigingen op het vlak van arbeidswetgeving, fiscaliteit en sociale zekerheid.

Meer informatie en gratis proefsessie ‘Sociaaljuridische updates’