Privacyverklaring

The Dark Side

22 september 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Peggy De Prins (foto AMS)

Professor Peggy De Prins schreef een boek over The Dark Side van hr. Wij wilden dringend weten wat er schuilt achter die omineuze titel.

De Dark Side van hr, dat klinkt wel heel intrigerend?

Peggy De Prins: “Om uiteenlopende redenen stort hr zich dikwijls eenzijdig positief in veranderprojecten die al te veel mis lopen. Het vak zou aan geloofwaardigheid en strategische impact winnen mochten we ook eens de donkere kanten onder ogen zien van een hr-idee. Het boek onderzoekt hoe hr ideeën met meer realisme naar de werkvloer kan brengen.”

De donkere kant slaat ook op aspecten die verzwegen worden?
Peggy De Prins:
“Een van de aanleidingen voor het boek was het fenomeen employee silence. Uit mijn onderzoek bleek het wijdverspreid en die stilte gaat dikwijls over hr-gerelateerde aspecten. Nogal wat werknemers voelen zich opgesloten in hun gouden kooi, of vrezen in stilte niet meer mee te kunnen, te weinig kansen te krijgen ... Maar die zorgen blijven onuitgesproken. Hr is goed geplaatst om dergelijke aspecten op de radar te krijgen.”

U verwijt hr, maar ook de vakpers, teveel blind enthousiasme voor hypes en nieuwigheden?
Peggy De Prins :
“Hr gaat al te snel voorbij aan wat ik in het boek noem ‘HR Classic’ en opteert voor een ‘HR Trending’. Een voorbeeld is de attitude ten opzichte van de basis van de arbeidsrelatie, het psychologisch contract. In de HR Classic-benadering gaan we uit van levenslange trouw; in de HR Trending-filosofie gaat het over een wederzijdse fit die tijdelijk kan zijn. Ik pleit niet voor een van beide, wél voor een dialoog met alle stakeholders over de dark side van zowel HR Classic als HR Trending. Hr-innovaties geven dus geen oplossingen voor alle problemen uit het verleden, ze creëren er ook nieuwe.

U structureert het boek rond tien hr-thema’s, met zowel de classic als de trending-benadering en daarbij benoemt u meteen de dark sides. Dat is “een goede voedingsbodem voor contextuele intelligentie”. Wat bedoelt u daarmee?

Peggy De Prins: “We hebben jaren gefocust op emotionele intelligentie. Ik zie nu de aandacht groeien voor contextuele intelligentie. Overigens een aspect dat niet kan worden vervangen door artificiële intelligentie. En het lijkt me de sleutel om dark sides te benoemen en om er actie op te nemen. Contexten zoals een werkvloer lezen, is erg complex. Wat daar werkt of niet werkt, is dé uitdaging voor elke betrokkene, van hr tot werknemer en werkgever. Elke werkvloer zal zijn eigen analyse en dus oplossingen kennen. Werknemers-werkgeversgedrag volgt hierbij altijd een slingerbeweging. Wanneer de slinger langs de ene kant te veel dreigt door te slaan, ontstaat een tegenwerkende kracht aan de andere kant. Hierdoor ontstaat op zijn beurt ruimte voor innovatie en creativiteit. In die zin zet de Dark Side-benadering aan tot herkalibreren, tot verandering, tot kritisch in vraag stellen. Elke omgeving zal moeten vinden waar ergens in de slingerbeweging het juiste balanspunt ligt tussen classic en trending.”

Hr, de leidinggevende en de werknemer zelf moeten hun dark side onder ogen zien?Peggy De Prins: “Ja. Het boek probeert net als in 2015 met ‘Sleutels naar een duurzaam hr-beleid’, duidelijk te maken dat de Dark Side bespreken, een gedeelde verantwoordelijkheid is. Daarom sluit ik elk hoofdstuk af met tips voor de drie partijen: hr, werknemers en werkgevers. De drie zullen acties moeten nemen om het optimale evenwicht te vinden tussen klassieke en nieuwe oplossingen. De drie moeten hun dark sides benoemen en omarmen.”

Tien hr-thema’s

Het boek van Peggy De Prins gaat in op tien hr-thema’s die u kunt bekijken doorheen de bril van Classic HR, of Trending HR. Het gaat om

  1. arbeidsrelaties,
  2. motivatie & kwaliteit van werk,
  3. beoordelen,
  4. belonen,
  5. organisatie & werkplekdesign,
  6. inspraak & dialoog,
  7. leren & ontwikkelen
  8. loopbanen
  9. diversiteit & inclusie
  10. strategie & visie

Bij wijze van voorbeeld: de Classic HR-benadering van arbeidsrelaties is dan het oud psychologisch contract, waarbij de werknemer trouw is en dat het liefst de hele loopbaan. In dat model is de werkgever een stabiele ‘zorgende’ werkgever, met zoveel mogelijk loyale medewerkers in de vaste kern van de organisatie. De dark side die hiermee gepaard kan gaan, is dat medewerkers een gouden kooi ervaren, comfortabel, maar helaas niet motiverend.

In de Trending HR-filosofie gaat de werknemer uit van een arbeidsrelatie gebaseerd op een wederzijdse fit, die tijdelijk kan zijn. De werkgever ziet zich daar eerder als een flexibele werkgever met een vaste kern, maar daarnaast ook een flexibele pool. Medewerkers winnen hierdoor aan flexibiliteit en vrijheid. Ze zijn bevrijd van de gouden kooi, maar riskeren helaas ook onzekerheid. Ze voelen zich onthecht en vinden geen verbinding .¶

Peggy De Prins, The Dark Side. Waarover er gezwegen wordt op de werkvloer. Pelckmans - beschikbaar vanaf 12 oktober.

Boekvoorstelling

Copyright: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.