Privacyverklaring

Veilig innoveren in een klein team

2 mei 2022
Tekst
Peter Ooms

De Nationale Bank van België hanteert de online tool Jigso Listen waarmee het verschillende aspecten van de werking van teams kan analyseren en verbeteren.

Voor de Nationale Bank van België is innovatie een van de strategische doelstellingen. De organisatie verwacht dat alle medewerkers hun steentje bijdragen. Het management beseft goed dat die personeelsleden alleen met nieuwe ideeën zullen komen wanneer ze zich ook veilig voelen binnen het eigen team. “Onze medewerkers moeten bestaande situaties in vraag durven te stellen om veranderingen mogelijk te maken. Ze mogen niet bang zijn om nieuwe ideeën te uiten. Om die veiligheidssituatie in onze eigen teams te analyseren, hebben we Jigso Listen gebruikt”, zegt Siska D’hoore, head of hr-management van de Nationale Bank van België (NBB).

Proefproject

In september vorig jaar is de bank gestart met een proefproject waarbij een vierhonderd medewerkers van de bank twee vragenlijsten konden invullen, respectievelijk over het thema psychologische veiligheid en over cohesie binnen het team. “Het systeem genereert een rapport over de resultaten. Die moet je dan in het team onderzoeken en bespreken. De tool doet zelf enkele voorstellen om de zwakke punten te verbeteren. Die eenvoudige acties kun je ook weer opvolgen binnen Jigso Listen en achteraf een meting uitvoeren om het resultaat op te volgen”, zegt Siska D’hoore.

“Op termijn creëer je zo een continue leercirkel met een voortdurende verbetering als gevolg,” zegt Hans Donckers, medestichter en co-ceo van Jigso. “De acties die de tool voorstelt, zijn kleine rituelen om de gewoontes binnen het team aan te passen in functie van de betere teamwerking. Binnen Jigso hebben we intussen ook een omvangrijke kennis opgebouwd in onze eigen consultingpraktijk. Ook die knowhow integreren we in Jigso Listen. Op die manier fungeert de tool als een virtuele consultant.”

Wetenschappelijke basis

De vragenlijsten en de voorstellen tot actie steunen sterk op de theoretische bevindingen over teamwerking die door professoren zoals Amy Edmondson (Harvard Business School) en Michael Lee (Insead) zijn uitgewerkt. Hans Donckers: “Die theoretische inzichten zijn terug te voeren tot de vaststelling dat het creëren van waarde door innovatie en het oplossen van problemen door teams gebeuren en niet door individuen. Voor individueel welbevinden zijn er al veel tools en analyse, maar het ontbreekt nog vaak aan inzichten in die teamwerking. Dat is net wat we wilden rechtzetten toen we Jigso Listen hebben ontwikkeld.”

Klein of groot team?

Bij het opzetten van de proefprojecten heeft het team van Siska D’hoore ook een aantal testen uitgevoerd. “We wilden weten op welke manier we het beste het ‘team’ definiëren: op een hoog niveau per departement of net zo kleinschalig mogelijk met alleen teamleden met hun directe leidinggevenden? Uit onze tests bleek die laatste optie veruit de beste.”

Hans Donckers: “We weten intussen dat de problemen zich net voordoen in die individuele teams onderaan in het organigram. Op dat niveau zijn de budgetten voor verbeteringen erg klein. Met onze virtuele consultant bieden we een kostenefficiënte oplossing voor deze teams.”

Daarbij moest de NBB wel sommige teams bij elkaar voegen zodat ze ook voldoende leden hebben: minstens vijf. Dat is nodig om de antwoorden niet te kunnen terugbrengen naar een individuele medewerker. “Dat doen we uit redenen van privacy en ook omwille van de GDPR-regels. Intussen hebben we die proefprojecten afgerond in drie departementen. Na de paasvakantie voeren we de bevraging uit bij alle 1.800 medewerkers van de NBB”, zegt Siska D’hoore.

Toekomst

Jigso werkt intussen verder aan de uitbreiding van de functionaliteit van de tool. “Toen we het bedrijf opstartten, was het ons doel om artificiële intelligentie toe te passen op hr-data. Die kennis zetten we nu ook in. We willen dat de gebruikers overgaan naar een learning loop waarbij een meting gevolgd wordt door een analyse met daarna een aantal acties. Dan kun je weer gaan meten of er een verbetering is opgetreden enzoverder. Op die manier oogsten we steeds meer data over de voorkeuren van teams en over wat werkt en wat niet. Aan de hand van die gegevens willen we in de eerste plaats de kwaliteit van onze aanbevelingen verhogen. We hebben intussen ook beslist dat we de tool zelf nog willen aanvullen met incentives waarbij de lerende teams extra middelen of voordelen krijgen.”