Privacyverklaring

Aanpassingsvermogen meten

13 december 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Hannelore van Meldert - foto Acerta

Na drie jaar onderzoek lanceren hr-dienstverlener Acerta en de Antwerp Management School (AMS) een instrument dat het aanpassingsvermogen van werknemers meet. Hoe vlot ​zullen werknemers zich nieuwe taken eigen maken? Een vragenlijst en een analysemodel geven het antwoord.

Hoe meet je of kandidaten voor een job of promotie zich voldoende kunnen aanpassen aan de nieuwe werkcontext? En hoe weet je goed kan inspelen op disruptieve veranderingen, zoals artificiële Intelligentie ? Om dat te achterhalen, begonnen hr-dienstverlener Acerta en de Antwerp Management School drie jaar geleden een onderzoek. Het resultaat is een wetenschappelijke vragenlijst die peilt naar het aanpassingsvermogen van werknemers. ​ ​ ​

Assessments

Hannelore van Meldert, Director Rekrutering en Talentontwikkeling van Acerta Consult, ziet ook al een toepassing van dat het instrument in assessments. “Die brengen het potentieel van een kandidaat voor een bepaalde job in kaart. Bedrijven zullen ook zelf met de tool kunnen werken. Die bestaat uit een vragenlijst, een analysemodel en een workshop. Op die manier kunnen ze gerichte initiatieven nemen, maar ook bijvoorbeeld nagaan of een kandidaat voor promotie over voldoende aanpassingsvermogen beschikt om de nieuwe job goed in te vullen.”

Het doel van het onderzoek is niet zozeer om iederéén superflexibel te maken, maar wel om de ontwikkelingsgerichte factoren in kaart te brengen die relevant zijn voor een bepaalde functie. “Hoe meer inzicht er komt in de flexibiliteit van een bepaalde werknemer, hoe beter die persoon op de juiste plek in de organisatie kan terechtkomen en hoe beter het bedrijf ​ hem/haar kan begeleiden. Iedere functie vraagt een andere vorm van aanpassingsvermogen.”

Aanpassingsvermogen is ontwikkelbaar

“Aanpasbaarheid is ontwikkelbaar, als werknemers inzicht kunnen verwerven in hun ‘zwarte doos’, of het impliciete, vaak onbewuste proces achter aanpassing, dat bestaat uit kennisverwerving, interpretatie, strategiekeuze en zelfregulatie”, aldus dr. Steven Poelmans, Professor Leiderschap en Organisationele Neurowetenschappen aan AMS, die het onderzoek leidde.

Dat aanpassingsvermogen is belangrijk, zo blijkt ook uit de ‘Future of Jobs Survey 2023’ van het Wereld Economisch Forum. Die zet veerkracht, flexibiliteit en agiliteit op plaats drie van belangrijkste skills voor werknemers.

bron acerta

Multidisciplinair Onderzoek

Het huidige analysemodel is het resultaat van drie jaar multidisciplinair onderzoek. Dat startte in 2021 met een brede literatuurstudie, waarin uiteenlopende disciplines werden doorgelicht, zoals ontwikkelings- en gezondheidspsychologie, cognitieve en sociale psychologie en socio-cognitieve neurowetenschappen.

Vervolgens zochten de onderzoekers ​ in het NeuroTrainingLab™ in Antwerpen naar elektro-encefalografische hersenactiviteit bij meer dan 200 werknemers, terwijl ze computertaken uitvoerden die te maken hebben met aanpassingsvermogen. Het gaat om eigenschappen zoals

  • creativiteit,
  • strategisch denken,
  • zelfcontrole,
  • empathie en
  • metacognitie.

De hersenscans lieten toe zogenaamde ‘biomarkers’ te identificeren. Dat zijn kenmerkende hersenactiviteit in specifieke regio’s van het brein die door eerder onderzoek werden geassocieerd met relevante cognitieve en affectieve functies.

Vragenlijst

De testen resulteren in een vragenlijst die peilt naar de verschillende factoren die samen het ‘aanpassingsvermogen’ van een werknemer in kaart brengen. Om er enkele te noemen: emotionele intelligentie, empathie en aanpassing in uiteenlopende situaties, zoals interpersoonlijke interactie, stress, of crisis. Aan de hand van de resultaten kunnen experten nu een inschatting maken van het totale aanpassingsvermogen van een medewerker.

Dr. Steven Poelmans: “De samenstelling en verrijking van deze vragenlijst is uniek in zijn soort omdat deze is gevalideerd tegen breinonderzoek. Er is bewijs dat de factoren die we meten, ook correleren met hersenactiviteit die aanpassingsvermogen mogelijk maakt. Voor het eerst is er een ontwikkelingsinstrument op de markt dat niet alleen de aanpasbaarheid van de kandidaat in kaart brengt, maar het ook mogelijk maakt om als organisatie gerichte acties te nemen om de aanpasbaarheid van de kandidaat verder te ontwikkelen.”