Privacyverklaring

De inclusieve samenleving in 2032?

12 januari 2023
Tekst
Patrick Verhoest
Beeld
Het Trendhuis

Wat moet er gebeuren om onze samenleving inclusiever te maken de komende tien jaar? Trendhuis vroeg het aan diverse opinieleiders en schreef op basis van hun antwoorden een nieuwjaarsbrief aan Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw.

Voor ‘Naar een inclusieve samenleving in 2032’ ging Nathalie Bekx in naam van Trendhuis (in zijn hoedanigheid van coördinator van een lerend netwerk rond inclusie) in gesprek met opiniemakers. Ze vroeg aan mensen als Rudy Aernoudt, William Bouva, Laila Ekchouchou, Francoise Chombar, Fons Leroy, Noel Slangen en Annemie Roets om tien jaar vooruit te kijken en te schetsen hoe we tegen 2032 een inclusieve maatschappij kunnen realiseren.

Uitgangspunt daarbij was dat de mens weer een centrale plaats krijgt tegen 2032 in een meerwaarden-economie.

Van balans werk-leven naar Life Balance

Door in te zetten op loopbaanzekerheid worden mensen de auteur van hun eigen levensverhaal. Door die loopbaanzekerheid moeten ook de zwakkeren aan bod komen in de samenleving, want iedereen heeft dan recht op een dynamische en duurzame loopbaan.

Recht op werk

Omdat iedereen minstens een basisinkomen krijgt in 2032, is er minder armoede. Iedereen kan zijn dromen waarmaken in een job die hij/zij wil en kan uitoefenen. Jongeren krijgen een positieve aanpak, waardoor ze zichzelf en hun competenties leren kennen via een intense coaching, waarna ze aansluitend de juiste job vinden.

Jongeren in droomsessies

De 12- tot 15-jarigen van vandaag moeten de jobs van 2032 invullen, dus moeten de voorwaarden naar hun zin zijn. Idealiter geven ze hun toekomstplannen vorm via droomsessies, rekening houdende met een diverse samenleving. Iedereen heeft recht op zo’n droompakket, ongeacht gender, huidskleur en beperkingen.

De zeven deugden

Bovenstaande leidt tot een model van ‘zeven deugden voor 2032’: ondernemend onderwijs, levenslang en breed leren, omgaan met diversiteit, gender als motor voor inclusie, ‘niets over ons zonder ons’, coaching van bedrijven en diverse rolmodellen die de groei verzekeren.

1 - Een ondernemend en duurzaam onderwijs

De focus anno 2032 is verschoven naar competenties. Ondernemingszin en intrapreneurship worden in de toekomst gefaciliteerd en beloond in elk onderwijstype. Onderwijzers hebben duurzaamheid hoog op hun agenda staan.

2 - ‘Levensbrede’ vorming

Recht op onderwijs wordt vervangen door het recht op een levenslange en levensbrede vorming vanuit een holistische en humane kijk op de arbeidsmarkt. Een diploma is alleen maar het startpunt van een loopbaan. Ervaring en expertise worden belangrijker, net zoals de erkenning van al verworven competenties.

3 - Omgaan met diversiteit

Onderwijs en opleidingen focussen op diversiteit en interpersoonlijke communicatie. Mentale gezondheid wordt even belangrijk als een gezond lichaam. De diverse samenleving is voor jong en oud een feit. De focus ligt niet op verschillen, maar op gelijkwaardigheid en evenwaardige kansen.

4 - Gender als motor van inclusie

In 2032 zijn gender en inclusief beleid een natuurlijk gegeven in Vlaanderen. Het kruispuntdenken is essentieel voor het inclusieve beleid. We weten wat jongeren denken over gender en inclusiviteit en iedereen helpt om stereotiep denken uit de wereld te helpen, zowel binnen het gezin als bij de acties van de overheid.

5 - Niets over ons zonder ons

In 2032 worden alle kansengroepen regelmatig geconsulteerd over beleidsintenties en arbeidsmarktinnovatie. Werk is belangrijk om succesvol in de maatschappij te integreren. Migranten gaan zo snel mogelijk aan het werk. Wie niet digitaal vaardig is, of de taal onmachtig, krijgt een rechtstreeks aanspreekpunt. Die helpt ook bij de tewerkstelling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bedrijven zijn mee in dit verhaal en bieden die categorie meer arbeidskansen.

6 - Coaching van bedrijven

In 2025 heeft het beleid het coachen van bedrijven op het vlak van diversiteit en inzetbaarheid tot een prioriteit verklaard. Managers en collega’s kregen sindsdien een actieve rol in het slagen van een diverse arbeidsmarkt tegen 2032. Bedrijven vragen zich steeds meer af hoe ze kunnen bijdragen aan de toekomst van de maatschappij.

7 - Diverse rolmodellen verzekeren groei

Sectoren gebruiken meer participatieve modellen in 2032. Ze communiceren over de kansen die ze vrouwen en diverse medewerkers kunnen aanbieden. Sectorfondsen zorgen voor verbinding, opleiding en knowhow rond inclusie. Gezonde 65-plussers blijven aan de slag.

Bron: Nathalie Bekx, Trendhuis. De volledige tekst leest u hier