Privacyverklaring

De sociale verkiezingen van 2024 komen eraan

7 november 2023
Tekst
Nesibe Cilingir

Voor wie?

Elke vier jaar worden de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk verkozen tijdens sociale verkiezingen.

  • Ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld minstens 50 werknemers tewerkstellen, moeten de procedure opstarten om werknemersvertegenwoordigers binnen het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) aan te duiden.
  • Ondernemingen met gemiddeld minstens 100 werknemers moeten eveneens de procedure om werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad aan te duiden opstarten.

Wanneer?

De wet van 5 juni 2023 heeft de periode waarin de volgende sociale verkiezingen gehouden moeten worden vastgelegd als de periode tussen maandag 13 mei en zondag 26 mei 2024. De werkgever moet binnen deze periode een datum kiezen.

De procedure voor sociale verkiezingen duurt 150 dagen en is opgebouwd rond twee data.

  • dag X = de dag waarop het bericht wordt aangeplakt om de datum van de sociale verkiezingen aan te kondigen binnen de organisatie. Deze dag is 90 dagen voorafgaand aan de datum van de verkiezingen.
  • dag Y = de eigenlijke stemdag.

Sleutelmomenten

X-60: start voorverkiezingsprocedure

De verkiezingsprocedure wordt gestart op dag X-60. Dit is 60 dagen voor dag X en 150 dagen voor de datum van de verkiezingen. Afhankelijk van de specifieke verkiezingsdatum valt X-60 daarom tussen 15 en 28 december 2023.

X-30: start beschermingsperiode

De kandidaten bij de sociale verkiezingen genieten van een bijzondere ontslagbescherming die 30 dagen voor dag X (tussen 13 en 26 februari 2024) aanvangt. De vakbonden moeten hun lijsten met kandidaten pas bekend maken 35 dagen na dag X (tussen 19 maart en 1 april 2024), zodat de ontslagbescherming 65 dagen retroactieve werking heeft.

Werkgevers die een kandidaat ontslaan en weigeren in te gaan op de vraag om de betrokkene terug in dienst te nemen, lopen het risico een beschermingsvergoeding te moeten betalen die kan oplopen tot 8 jaar loon (alle voordelen inbegrepen).

Wijzigingen ten opzichte van vorige sociale verkiezingen

De Wet van 5 juni 2023 introduceerde ook enkele wijzigingen in de verkiezingsprocedure.

Een verandering betreft de manier waarop de kiezers opgeroepen worden. De ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk kan nu overeenkomen dat de kiezers per e-mail uitgenodigd worden, en niet langer door het fysiek overhandigen van de oproeping op het werk of per aangetekende brief voor de afwezigen.

Daarnaast is nu verduidelijkt dat alleen de uitzendkrachten die minstens 32 werkdagen in de 3 maanden voorafgaand aan dag X in de onderneming gewerkt hebben stemrecht hebben. Voor de sociale verkiezingen van 2024 zal deze referentieperiode tussen 1 november 2023 en 31 januari 2024 vallen.

De Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen bepaalde dat elektronisch stemmen alleen was toegestaan als de software op het IT-netwerk van de werkgever gedownload was. Deze voorwaarde is nu afgeschaft om stemmen via cloudapplicaties mogelijk te maken.

Tot slot verduidelijkt de Wet van 5 juni 2023 dat er geen procedure voor de Arbeidsrechtbank nodig is om een materiële vergissing in de telling van de stemmen recht te zetten als zowel de werkgever als alle vakbonden met kandidaten het eens zijn dat het om een vergissing gaat, en het niet gaat om een vergissing met gevolgen voor de volgorde van de verkozenen.