Privacyverklaring

Vraag van de maand

Tekst
Myriem Ahdach

Gaat de opzeggingstermijn automatisch in op de eerstvolgende maandag als de werkgever de opzeggingsbrief op woensdag verstuurt?

1 oktober 2022

Sarah werkt als accountant bij de onderneming Comptaflex NV.

In de loop van de maand december 2022 dwingt een reorganisatie de onderneming Comptaflex NV ertoe om een vermindering van het personeel door te voeren. Bijgevolg beslist Comptaflex NV om Sarah te ontslaan mits een te presteren opzeggingstermijn, zodat zij tijdens deze opzeggingstermijn nog een aantal lopende dossiers kan afronden.
Comptaflex NV wil dat de opzeggingstermijn van Sarah ingaat op maandag 9 januari 2023.

Zal de opzeggingstermijn van Sarah inderdaad ingaan op maandag 9 januari 2023, als de opzeggingsbrief op woensdag 4 januari 2023 aangetekend wordt verstuurd?

Helaas foutief...

Een wijziging van het Burgerlijk Wetboek gepubliceerd in het Belgisch Staatblad op 1 juli 2022 bepaalt dat vanaf 1 januari 2023 zaterdagen niet langer als werkdagen worden beschouwd.

Deze recente wijziging van artikel 1.7, §3, al.2 van het Burgerlijk Wetboek heeft gevolgen voor de datum waarop de aangetekende brief ter kennisgeving van het ontslag met een te presteren opzeggingstermijn moet worden verzonden.

De brief ter kennisgeving van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst mits een te presteren opzeggingstermijn heeft pas uitwerking op de derde werkdag na de datum van verzending. De bepaling van de werkdagen is in dit verband dus essentieel. Momenteel worden alle dagen van de week als "werkdagen" beschouwd, met uitzondering van zon- en feestdagen. Zaterdagen worden dus ook als "werkdagen" beschouwd.

In de praktijk betekent dit dat als een werkgever een opzeggingstermijn wil laten ingaan op maandag van de daaropvolgende week, de aangetekende brief ter kennisgeving van het ontslag met een te presteren opzeggingstermijn uiterlijk op woensdag moet worden verzonden. Dit is echter alleen het geval tot en met 31 december 2022.

Als gevolg van de wijziging van het Burgerlijk Wetboek zal de werkgever vanaf 1 januari 2023 de aangetekende opzeggingsbrief een dag eerder moeten verzenden dan in 2022, namelijk op dinsdag, om de opzeggingstermijn te laten ingaan op de eerstvolgende maandag.

Indien de aangetekende brief op woensdag wordt verzonden, kan de opzeggingstermijn pas een week later ingaan.

Indien Comptaflex NV de opzeggingstermijn van Sarah wil laten ingaan op maandag 9 januari 2023, zal het de opzeggingsbrief dus uiterlijk op dinsdag 3 januari 2023 moeten verzenden.

Deze wijziging van wat moet verstaan worden onder ‘werkdagen’ heeft eveneens gevolgen voor de berekening van de dubbele termijn van drie werkdagen in geval van een ontslag om dringende reden. Indien, nadat Comptaflex NV Sarah met een te presteren opzeggingstermijn heeft ontslagen, de vennootschap kennis neemt van ernstige inbreuken begaan door Sarah tijdens haar opzeggingstermijn die een ontslag om dringende reden zouden kunnen rechtvaardigen, zal Comptaflex NV binnen de drie werkdagen vanaf de dag waarop de vennootschap kennis heeft genomen van deze zware feiten moeten overgaan tot het ontslag om dringende reden. Gelet op voormelde nieuwe regel in het Burgerlijk Wetboek (waarbij zaterdagen worden uitgesloten als werkdagen), heeft Comptaflex NV, indien het op een woensdag kennis neemt van een ernstige tekortkoming door Sarah, nog tot de daaropvolgende maandag de tijd om over te gaan tot haar ontslag om dringende reden. Dit geeft Comptaflex NV een bijkomend weekend om het ontslag om dringende reden te overwegen. Bovendien heeft Comptaflex NV vanaf 1 januari 2023, wanneer de vennootschap overgaat tot het ontslag om dringende reden op woensdag, tot de daaropvolgende maandag de tijd om de aangetekende brief met uiteenzetting van de redenen voor het ontslag te verzenden.

Deze nieuwe regel van het Burgerlijk Wetboek die zaterdagen uitsluit als werkdagen, is van toepassing tenzij een specifieke wet anders bepaalt. Wat wordt echter bedoeld met "tenzij een specifieke wet (…) anders bepaalt" (artikel 1.7, § 7 van het Burgerlijk Wetboek)? Tot op heden wordt in de arbeidsovereenkomstenwet van 1978 niet gedefinieerd wat onder "werkdag" moet worden verstaan. In de memorie van toelichting bij deze wet staat echter wel dat zaterdag een werkdag is.

Aangezien deze nieuwe bepaling van het Burgerlijk Wetboek pas in januari 2023 in werking treedt, hebben de rechtbanken en hoven zich nog niet hoeven te buigen over de interpretatie van deze regel. Het is niet zeker welke interpretatie de arbeidsgerechten zullen geven aan de memorie van toelichting van de arbeidsovereenkomstenwet. Zullen zij deze memorie van toelichting beschouwen als een "wet [die] anders bepaalt" en daarom zaterdag toch als een werkdag handhaven? Bovendien zou de arbeidsovereenkomstenwet zelf inzake dit punt nog kunnen aangepast worden en  verduidelijken welke dagen als "werkdagen" moeten worden beschouwd.

Daarom moet men, zolang over het bovenstaande geen uitsluitsel is gegeven, waakzaam blijven en vanaf 1 januari 2023 best als volgt handelen:

  • de aangetekende opzeggingsbrief moet uiterlijk op dinsdag in plaats van woensdag worden verzonden, opdat de opzeggingstermijn op de daaropvolgende maandag ingaat;
  • bij ontslag om dringende reden moet u, als werkgever, zaterdag best als een werkdag blijven beschouwen en dus meetellen voor de dubbele termijn van drie werkdagen.

Correct!

Een wijziging van het Burgerlijk Wetboek gepubliceerd in het Belgisch Staatblad op 1 juli 2022 bepaalt dat vanaf 1 januari 2023 zaterdagen niet langer als werkdagen worden beschouwd.

Deze recente wijziging van artikel 1.7, §3, al.2 van het Burgerlijk Wetboek heeft gevolgen voor de datum waarop de aangetekende brief ter kennisgeving van het ontslag met een te presteren opzeggingstermijn moet worden verzonden.

De brief ter kennisgeving van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst mits een te presteren opzeggingstermijn heeft pas uitwerking op de derde werkdag na de datum van verzending. De bepaling van de werkdagen is in dit verband dus essentieel. Momenteel worden alle dagen van de week als "werkdagen" beschouwd, met uitzondering van zon- en feestdagen. Zaterdagen worden dus ook als "werkdagen" beschouwd.

In de praktijk betekent dit dat als een werkgever een opzeggingstermijn wil laten ingaan op maandag van de daaropvolgende week, de aangetekende brief ter kennisgeving van het ontslag met een te presteren opzeggingstermijn uiterlijk op woensdag moet worden verzonden. Dit is echter alleen het geval tot en met 31 december 2022.

Als gevolg van de wijziging van het Burgerlijk Wetboek zal de werkgever vanaf 1 januari 2023 de aangetekende opzeggingsbrief een dag eerder moeten verzenden dan in 2022, namelijk op dinsdag, om de opzeggingstermijn te laten ingaan op de eerstvolgende maandag.

Indien de aangetekende brief op woensdag wordt verzonden, kan de opzeggingstermijn pas een week later ingaan.

Indien Comptaflex NV de opzeggingstermijn van Sarah wil laten ingaan op maandag 9 januari 2023, zal het de opzeggingsbrief dus uiterlijk op dinsdag 3 januari 2023 moeten verzenden.

Deze wijziging van wat moet verstaan worden onder ‘werkdagen’ heeft eveneens gevolgen voor de berekening van de dubbele termijn van drie werkdagen in geval van een ontslag om dringende reden. Indien, nadat Comptaflex NV Sarah met een te presteren opzeggingstermijn heeft ontslagen, de vennootschap kennis neemt van ernstige inbreuken begaan door Sarah tijdens haar opzeggingstermijn die een ontslag om dringende reden zouden kunnen rechtvaardigen, zal Comptaflex NV binnen de drie werkdagen vanaf de dag waarop de vennootschap kennis heeft genomen van deze zware feiten moeten overgaan tot het ontslag om dringende reden. Gelet op voormelde nieuwe regel in het Burgerlijk Wetboek (waarbij zaterdagen worden uitgesloten als werkdagen), heeft Comptaflex NV, indien het op een woensdag kennis neemt van een ernstige tekortkoming door Sarah, nog tot de daaropvolgende maandag de tijd om over te gaan tot haar ontslag om dringende reden. Dit geeft Comptaflex NV een bijkomend weekend om het ontslag om dringende reden te overwegen. Bovendien heeft Comptaflex NV vanaf 1 januari 2023, wanneer de vennootschap overgaat tot het ontslag om dringende reden op woensdag, tot de daaropvolgende maandag de tijd om de aangetekende brief met uiteenzetting van de redenen voor het ontslag te verzenden.

Deze nieuwe regel van het Burgerlijk Wetboek die zaterdagen uitsluit als werkdagen, is van toepassing tenzij een specifieke wet anders bepaalt. Wat wordt echter bedoeld met "tenzij een specifieke wet (…) anders bepaalt" (artikel 1.7, § 7 van het Burgerlijk Wetboek)? Tot op heden wordt in de arbeidsovereenkomstenwet van 1978 niet gedefinieerd wat onder "werkdag" moet worden verstaan. In de memorie van toelichting bij deze wet staat echter wel dat zaterdag een werkdag is.

Aangezien deze nieuwe bepaling van het Burgerlijk Wetboek pas in januari 2023 in werking treedt, hebben de rechtbanken en hoven zich nog niet hoeven te buigen over de interpretatie van deze regel. Het is niet zeker welke interpretatie de arbeidsgerechten zullen geven aan de memorie van toelichting van de arbeidsovereenkomstenwet. Zullen zij deze memorie van toelichting beschouwen als een "wet [die] anders bepaalt" en daarom zaterdag toch als een werkdag handhaven? Bovendien zou de arbeidsovereenkomstenwet zelf inzake dit punt nog kunnen aangepast worden en  verduidelijken welke dagen als "werkdagen" moeten worden beschouwd.

Daarom moet men, zolang over het bovenstaande geen uitsluitsel is gegeven, waakzaam blijven en vanaf 1 januari 2023 best als volgt handelen:

  • de aangetekende opzeggingsbrief moet uiterlijk op dinsdag in plaats van woensdag worden verzonden, opdat de opzeggingstermijn op de daaropvolgende maandag ingaat;
  • bij ontslag om dringende reden moet u, als werkgever, zaterdag best als een werkdag blijven beschouwen en dus meetellen voor de dubbele termijn van drie werkdagen.

Vragen? Wij helpen graag verder!