Privacyverklaring

Vraag van de maand

Is een werkgever verplicht zijn werknemer betaald educatief verlof toe te staan?

1 februari 2023

Lydia heeft de Duitse nationaliteit en werkt sinds 1 november 2022 op de boekhoudafdeling van Flexiday, gevestigd in Brussel.
Op 20 december 2022 schrijft Lydia zich in voor een taalcursus Nederlands. Op 27 december 2022 stuurt zij een brief aan haar werkgever waarin zij meedeelt dat zij vanaf 2 januari 2023, 80 uur Nederlandse taallessen zal volgen volgens een gespreid rooster (van 18 tot 21 uur, elke dinsdag en donderdag). Op die manier heeft het volgen van deze opleiding geen invloed op haar werkuren.

In deze brief vraagt Lydia haar werkgever om betaald educatief verlof van 2 tot 10 februari zodat ze haar cursus kan instuderen.
Flexiday weigert echter en dit om twee redenen: Lydia werkt pas sinds twee maanden voor Flexiday en zou daarom nog geen recht hebben op betaald educatief verlof. Bovendien, aangezien de lessen niet samenvallen met haar werktijd, heeft zij geen recht op educatief verlof omdat dit dient om de cursus te volgen.
Heeft Lydia recht op educatief verlof om haar cursus in te studeren of haar scriptie te schrijven, ondanks haar anciënniteit en het feit dat de lessen niet binnen haar werkuren vallen? 

Correct!

Lydia voldoet namelijk aan alle voorwaarden om van het systeem van educatief verlof te kunnen genieten:

 • Vooreerst is Lydia voltijds tewerkgesteld in de privésector op basis van een arbeidsovereenkomst. De anciënniteit van de werknemer heeft geen invloed op het recht op betaald educatief verlof.
 • Bovendien komen alleen de door de regionale autoriteiten van de plaats van tewerkstelling van de werknemer erkende opleidingen in aanmerking voor educatief verlof en moet de opleiding ten minste 32 uur per jaar bedragen. Taalcursussen worden als erkende opleidingen beschouwd als de instelling die ze verzorgt ook door de regionale autoriteiten is erkend.
  Bijgevolg hoeft de door de werknemer gevolgde opleiding geen verband te houden met zijn of haar beroepssituatie.
  Het aantal toegestane dagen afwezigheid hangt af van de gevolgde opleiding. Wat taalcursussen betreft, mag Lydia maximaal 80 uur afwezig zijn van het werk, ongeacht of de lessen samenvallen met haar werktijd of niet. Zo kan Lydia deze uren gebruiken om zich voor te bereiden op haar examens, haar scriptie te schrijven, enz. terwijl ze toch haar normale loon ontvangt.
 • Ten slotte moest Lydia uiterlijk op 31 oktober van het lopende schooljaar, of binnen de 15 dagen na haar inschrijving (in geval van laattijdige inschrijving of indien de opleiding pas na 31 oktober aanvangt, zoals in het onderhavige geval) bij Flexiday een "bewijs van regelmatige inschrijving" indienen. Aangezien Lydia zich op 20 december 2022 voor haar cursussen heeft ingeschreven en op 27 december 2022 haar bewijs van inschrijving heeft verzonden aan haar werkgever, is dus aan deze verplichting voldaan.

Lydia zal ook elk kwartaal een "aanwezigheidsattest" moeten voorleggen. Indien zij dit niet doet, kan haar het recht op educatief verlof door Flexiday worden geweigerd zolang zij dit certificaat niet voorlegt.

De timing van het verlof moet worden overeengekomen tussen de werkgever en de werknemer. Daarbij moet rekening worden gehouden met de behoeften van de onderneming en de specifieke belangen van de werknemer. De wetgeving voorziet ook in specifieke regels naargelang het bedrijf meer of minder dan 20 werknemers telt en of andere werknemers ook betaald educatief verlof genieten.
Zolang Lydia aan alle voorwaarden voldoet om educatief verlof te kunnen opnemen, is Flexiday verplicht haar loon tijdens haar educatief verlof door te betalen. Dit loon kan (maar moet niet) worden begrensd. Voor het schooljaar 2022-2023 is dit maximum vastgesteld op 3.170 euro bruto per maand, betaald op de gebruikelijke vervaldag.
Flexiday kan echter bij de bevoegde regionale autoriteiten de terugbetaling van het loon voor educatief verlof aanvragen. Flexiday ontvangt dan een vast bedrag per goedgekeurd uur betaald educatief verlof, met een maximum van 21,30 euro per uur (bedrag voor het jaar 2021-2022).

Sinds Lydia betaald educatief verlof heeft aangevraagd, is zij beschermd tegen ontslag en kan zij alleen worden ontslagen om redenen die geen verband houden met haar aanvraag. De periode van bescherming tegen ontslag loopt dus vanaf de datum van afgifte van het bewijs van inschrijving aan de werkgever tot het einde van de opleiding. Lydia verliest de bescherming tegen ontslag indien:

 • zij het normale verloop van de opleidingscyclus onderbreekt;
 • zij tijdens het educatief verlof betaald werk verricht.

Wanneer de werkgever niet kan bewijzen dat de reden voor het ontslag geen verband houdt met de aanvraag van betaald educatief verlof, of als hij het ontslag niet motiveert, zal hij een speciale beschermingsvergoeding moeten betalen die gelijk is aan 3 maanden loon (naast een eventuele "klassieke" opzeggingsvergoeding).

Tot slot, is het belangrijk te onthouden dat betaald educatief verlof sinds 1 juli 2014 een gedeeltelijk geregionaliseerde materie is. Daarom moet men steeds de specifieke regels van elke regio verifiëren met betrekking tot het soort opleiding dat recht geeft op betaald educatief verlof, het aantal uur verlof dat per soort opleiding kan worden toegekend, het bedrag van de terugbetaling aan de werkgever, enz.

Helaas foutief...

Lydia voldoet namelijk aan alle voorwaarden om van het systeem van educatief verlof te kunnen genieten:

 • Vooreerst is Lydia voltijds tewerkgesteld in de privésector op basis van een arbeidsovereenkomst. De anciënniteit van de werknemer heeft geen invloed op het recht op betaald educatief verlof.
 • Bovendien komen alleen de door de regionale autoriteiten van de plaats van tewerkstelling van de werknemer erkende opleidingen in aanmerking voor educatief verlof en moet de opleiding ten minste 32 uur per jaar bedragen. Taalcursussen worden als erkende opleidingen beschouwd als de instelling die ze verzorgt ook door de regionale autoriteiten is erkend.
  Bijgevolg hoeft de door de werknemer gevolgde opleiding geen verband te houden met zijn of haar beroepssituatie.
  Het aantal toegestane dagen afwezigheid hangt af van de gevolgde opleiding. Wat taalcursussen betreft, mag Lydia maximaal 80 uur afwezig zijn van het werk, ongeacht of de lessen samenvallen met haar werktijd of niet. Zo kan Lydia deze uren gebruiken om zich voor te bereiden op haar examens, haar scriptie te schrijven, enz. terwijl ze toch haar normale loon ontvangt.
 • Ten slotte moest Lydia uiterlijk op 31 oktober van het lopende schooljaar, of binnen de 15 dagen na haar inschrijving (in geval van laattijdige inschrijving of indien de opleiding pas na 31 oktober aanvangt, zoals in het onderhavige geval) bij Flexiday een "bewijs van regelmatige inschrijving" indienen. Aangezien Lydia zich op 20 december 2022 voor haar cursussen heeft ingeschreven en op 27 december 2022 haar bewijs van inschrijving heeft verzonden aan haar werkgever, is dus aan deze verplichting voldaan.

Lydia zal ook elk kwartaal een "aanwezigheidsattest" moeten voorleggen. Indien zij dit niet doet, kan haar het recht op educatief verlof door Flexiday worden geweigerd zolang zij dit certificaat niet voorlegt.

De timing van het verlof moet worden overeengekomen tussen de werkgever en de werknemer. Daarbij moet rekening worden gehouden met de behoeften van de onderneming en de specifieke belangen van de werknemer. De wetgeving voorziet ook in specifieke regels naargelang het bedrijf meer of minder dan 20 werknemers telt en of andere werknemers ook betaald educatief verlof genieten.
Zolang Lydia aan alle voorwaarden voldoet om educatief verlof te kunnen opnemen, is Flexiday verplicht haar loon tijdens haar educatief verlof door te betalen. Dit loon kan (maar moet niet) worden begrensd. Voor het schooljaar 2022-2023 is dit maximum vastgesteld op 3.170 euro bruto per maand, betaald op de gebruikelijke vervaldag.
Flexiday kan echter bij de bevoegde regionale autoriteiten de terugbetaling van het loon voor educatief verlof aanvragen. Flexiday ontvangt dan een vast bedrag per goedgekeurd uur betaald educatief verlof, met een maximum van 21,30 euro per uur (bedrag voor het jaar 2021-2022).

Sinds Lydia betaald educatief verlof heeft aangevraagd, is zij beschermd tegen ontslag en kan zij alleen worden ontslagen om redenen die geen verband houden met haar aanvraag. De periode van bescherming tegen ontslag loopt dus vanaf de datum van afgifte van het bewijs van inschrijving aan de werkgever tot het einde van de opleiding. Lydia verliest de bescherming tegen ontslag indien:

 • zij het normale verloop van de opleidingscyclus onderbreekt;
 • zij tijdens het educatief verlof betaald werk verricht.

Wanneer de werkgever niet kan bewijzen dat de reden voor het ontslag geen verband houdt met de aanvraag van betaald educatief verlof, of als hij het ontslag niet motiveert, zal hij een speciale beschermingsvergoeding moeten betalen die gelijk is aan 3 maanden loon (naast een eventuele "klassieke" opzeggingsvergoeding).

Tot slot, is het belangrijk te onthouden dat betaald educatief verlof sinds 1 juli 2014 een gedeeltelijk geregionaliseerde materie is. Daarom moet men steeds de specifieke regels van elke regio verifiëren met betrekking tot het soort opleiding dat recht geeft op betaald educatief verlof, het aantal uur verlof dat per soort opleiding kan worden toegekend, het bedrag van de terugbetaling aan de werkgever, enz.

Vragen? Wij helpen graag verder!