Privacyverklaring
Vraag van de maand

Vraag van de maand

Kan een werkgever een medisch attest eisen van een werknemer in geval van arbeidsongeschiktheid van één dag?

1 december 2022

Leon werkt voor de vennootschap Agriment, een onderneming in de voedingsindustrie met meer dan 54 werknemers.
Op maandagochtend 28 november 2022 voelt Leon zich niet goed en besluit hij niet naar zijn werk te gaan. In overeenstemming met hetgeen bepaald is in het arbeidsreglement neemt hij contact op met zijn leidinggevende, de heer Hanes, om hem van zijn afwezigheid op de hoogte te stellen.

Op dinsdag 29 november 2022, na een goede nachtrust, voelt Leon zich veel beter en vindt hij het niet nodig een arts te raadplegen. Hij hervat het werk om 9 uur zoals gewoonlijk.
Echter, op dinsdag 29 november 2022 neemt mevrouw Simon van de afdeling Human Resources contact op met Leon om zijn medisch attest voor zijn afwezigheid van de vorige dag op te vragen.
Leon, die maar één dag ziek was, meent dat hij geen medisch attest hoeft voor te leggen en heeft er trouwens ook geen.
Aangezien Leon geen stavingsstukken heeft om zijn afwezigheid van de vorige dag te rechtvaardigen, besluit de vennootschap Agriment om 28 november 2022 voor Leon als een dag ongerechtvaardigde afwezigheid te aanzien.

Kon de vennootschap Leon op ongerechtvaardigde afwezigheid plaatsen voor één dag arbeidsongeschiktheid?

 

Helaas foutief...

Sinds de inwerkingtreding op 28 november 2022 van de wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, zijn werknemers die gedurende één dag arbeidsongeschikt zijn, niet langer verplicht hun afwezigheid te rechtvaardigen met een medisch attest.

Bijgevolg mag de vennootschap Agriment sinds 28 november 2022 niet langer van Leon verlangen dat hij voor zijn dag afwezigheid een medisch attest overmaakt, zoals het dat vóór de inwerkingtreding van de wet wel kon doen.

Deze regel is echter niet zonder beperkingen. De werknemer is immers slechts 3 keer per kalenderjaar vrijgesteld van deze verplichting om een medisch attest over te maken voor de eerste dag van ongeschiktheid.

Deze regel geldt ook voor arbeidsongeschiktheden van meer dan één dag voor de eerste dag van ongeschiktheid, in die zin dat indien Leon meerdere dagen ziek zou zijn geweest, hij vanaf de tweede dag van arbeidsongeschiktheid, dus vanaf 29 november 2022, een medisch attest had moeten kunnen overmaken.

De wet voorziet echter in een uitzondering op deze regel voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers.

Indien de onderneming op 1 januari minder dan 50 werknemers telt, kan de werkgever immers van zijn werknemers eisen dat zij hun afwezigheid rechtvaardigen met een medisch attest, zelfs voor één enkele dag van arbeidsongeschiktheid, zoals dit voorheen het geval was voor alle ondernemingen.

Deze uitzondering moet echter uitdrukkelijk zijn voorzien in het arbeidsreglement van de onderneming of door het afsluiten van een ondernemings-CAO.

Wat gebeurt er dan met ondernemingen die in de loop van het jaar de drempel van 50 werknemers overschrijden?

De drempel wordt enkel berekend op 1 januari. Bijgevolg kan de uitzondering nog het hele jaar door worden toegepast, zelfs indien de drempel van 50 werknemers in de loop van het jaar is overschreden. Pas vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar, als de onderneming nog steeds meer dan 50 werknemers telt, kan de uitzondering niet langer worden toegepast.

Dus als de vennootschap Agriment op 1 januari 54 werknemers tewerkstelt, maar op 1 oktober slechts 47, kan de vennootschap de uitzondering gedurende het jaar niet toepassen. Zij zal moeten wachten tot 1 januari van het daaropvolgende jaar om de uitzondering in de onderneming te kunnen invoeren (indien zij op die datum nog steeds minder dan 50 werknemers telt).

Correct!

Sinds de inwerkingtreding op 28 november 2022 van de wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, zijn werknemers die gedurende één dag arbeidsongeschikt zijn, niet langer verplicht hun afwezigheid te rechtvaardigen met een medisch attest.

Bijgevolg mag de vennootschap Agriment sinds 28 november 2022 niet langer van Leon verlangen dat hij voor zijn dag afwezigheid een medisch attest overmaakt, zoals het dat vóór de inwerkingtreding van de wet wel kon doen.

Deze regel is echter niet zonder beperkingen. De werknemer is immers slechts 3 keer per kalenderjaar vrijgesteld van deze verplichting om een medisch attest over te maken voor de eerste dag van ongeschiktheid.

Deze regel geldt ook voor arbeidsongeschiktheden van meer dan één dag voor de eerste dag van ongeschiktheid, in die zin dat indien Leon meerdere dagen ziek zou zijn geweest, hij vanaf de tweede dag van arbeidsongeschiktheid, dus vanaf 29 november 2022, een medisch attest had moeten kunnen overmaken.

De wet voorziet echter in een uitzondering op deze regel voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers.

Indien de onderneming op 1 januari minder dan 50 werknemers telt, kan de werkgever immers van zijn werknemers eisen dat zij hun afwezigheid rechtvaardigen met een medisch attest, zelfs voor één enkele dag van arbeidsongeschiktheid, zoals dit voorheen het geval was voor alle ondernemingen.

Deze uitzondering moet echter uitdrukkelijk zijn voorzien in het arbeidsreglement van de onderneming of door het afsluiten van een ondernemings-CAO.

Wat gebeurt er dan met ondernemingen die in de loop van het jaar de drempel van 50 werknemers overschrijden?

De drempel wordt enkel berekend op 1 januari. Bijgevolg kan de uitzondering nog het hele jaar door worden toegepast, zelfs indien de drempel van 50 werknemers in de loop van het jaar is overschreden. Pas vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar, als de onderneming nog steeds meer dan 50 werknemers telt, kan de uitzondering niet langer worden toegepast.

Dus als de vennootschap Agriment op 1 januari 54 werknemers tewerkstelt, maar op 1 oktober slechts 47, kan de vennootschap de uitzondering gedurende het jaar niet toepassen. Zij zal moeten wachten tot 1 januari van het daaropvolgende jaar om de uitzondering in de onderneming te kunnen invoeren (indien zij op die datum nog steeds minder dan 50 werknemers telt).

Vragen? Wij helpen graag verder!