Privacyverklaring

Vraag van de maand

Kunnen werknemers en ‘informele’ getuigen aanspraak maken op een beschermingsvergoeding voor represailles in geval van pesterijen op het werk?

1 juli 2023

Gaspard werkt voor de NV Mecano. Sinds enige tijd heeft hij het gevoel dat zijn hiërarchische overste zich op een vernederende en onterende manier tegenover hem gedraagt en zo een intimiderende en vijandige werkomgeving creëert.

Gaspard deelt zijn verslagenheid met zijn collega's en vertrouwt hen toe dat het gedrag van zijn hiërarchische overste voor hem ondraaglijk is geworden. Simone, een van zijn collega's, informeert hem over de mogelijkheid om een verzoek tot formele psychosociale interventie in te dienen bij de preventieadviseur – psychosociale aspecten en moedigt hem aan om dit te doen.

Tijdens een vergadering tussen Gaspard, Simone en het hoofd personeelszaken, legt Gaspard de feiten uit die hij zijn hiërarchische overste verwijt. Simone komt tussen in dit gesprek en neemt het op voor haar collega. Aan het einde van de vergadering informeren de twee werknemers het hoofd personeelszaken dat Gaspard een verzoek tot formele psychosociale interventie heeft ingediend.

Het hoofd personeelszaken informeert de werkgever over de vergadering die heeft plaatsgevonden met Gaspard en Simone. In een opwelling van woede besluit de werkgever Gaspard en Simone te ontslaan.

Zullen Gaspard en Simone aanspraak kunnen maken op een beschermingsvergoeding wegens represailles?

Correct!

De bescherming tegen nadelige maatregelen of represailles is van toepassing op werknemers die een verzoek hebben ingediend tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Dit concept verbiedt de werkgever om ten aanzien van een werknemer die melding maakt van dergelijke problemen en als gevolg van deze melding nadelige maatregelen te nemen, tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of na beëindiging ervan.

Met “nadelige maatregelen" wordt onder andere bedoeld : de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer, de eenzijdige wijziging van zijn arbeidsvoorwaarden, een degradatie naar een functie van een lager niveau, de weigering om een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd te verlengen of de weigering om de relevante sociale documenten te bezorgen bij het einde van de arbeidsrelatie.

Als de werknemer deze bescherming geniet en in geval er nadelige maatregelen worden genomen door de werkgever, kan de werknemer aanspraak maken op een forfaitaire vergoeding waarvan het bedrag overeenstemt met 6 maanden brutoloon of een vergoeding van de schade die hij werkelijk heeft geleden.

Voorheen gold deze bescherming enkel voor het slachtoffer, alsook voor personen die als "officiële getuigen" werden beschouwd, in die zin dat ze de feiten aan de preventieadviseur - psychosociale aspecten hadden meegedeeld in een gedateerd en gehandtekend schrijven of indien ze in deze context als getuigen waren verschenen voor de hoven en rechtbanken. Bovendien bestond er enige controverse in de rechtsleer over de mogelijkheid tot cumulatie van een schadevergoeding wegens feiten van geweld, pesterijen of seksueel ongewenst gedrag, verschuldigd door de dader, met een beschermingsvergoeding wegens represailles.

Sinds de goedkeuring van de wet van 7 april 2023, die in werking is getreden op 1 juni 2023, is de wet betreffende het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk gewijzigd en is het toepassingsgebied van de bescherming tegen represailles uitgebreid.

Ten eerste geldt de bescherming tegen represailles nu ook voor personen die raad geven of hulp of bijstand bieden aan hun collega die het slachtoffer is van feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. Dit omvat dus ook werknemers die hun collega openlijk verdedigen m.b.t. pesterijen van de werkgever.

Ten tweede wordt nu uitdrukkelijk in de wet bepaald dat een schadevergoeding wegens feiten van geweld, pesterijen of seksueel ongewenst gedrag, verschuldigd door de dader, kan gecumuleerd worden met een beschermingsvergoeding wegens represailles door de werkgever.

Concluderend kan aldus gesteld worden dat indien Gaspard erin slaagt te bewijzen dat hij inderdaad werd gepest of geïntimideerd door zijn hiërarchische overste, hij de schadevergoeding voor pesterijen (gelijk aan hetzij 6 maanden brutoloon gelet op de gezagsverhouding met de hiërarchische overste, hetzij de daadwerkelijk geleden schade, mits hij de omvang van de schade kan bewijzen) zal kunnen cumuleren met een vergoeding voor bescherming tegen represailles (gelijk aan hetzij 6 maanden brutoloon, hetzij de daadwerkelijk geleden schade, mits hij de omvang van de schade kan bewijzen). Anderzijds zal ook Simone recht hebben op een vergoeding voor bescherming tegen represailles gelijk aan 6 maanden brutoloon, aangezien zij hulp en bijstand heeft verleend aan haar collega die het slachtoffer was van pesterijen op het werk.

Helaas foutief...

De bescherming tegen nadelige maatregelen of represailles is van toepassing op werknemers die een verzoek hebben ingediend tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Dit concept verbiedt de werkgever om ten aanzien van een werknemer die melding maakt van dergelijke problemen en als gevolg van deze melding nadelige maatregelen te nemen, tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of na beëindiging ervan.

Met “nadelige maatregelen" wordt onder andere bedoeld : de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer, de eenzijdige wijziging van zijn arbeidsvoorwaarden, een degradatie naar een functie van een lager niveau, de weigering om een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd te verlengen of de weigering om de relevante sociale documenten te bezorgen bij het einde van de arbeidsrelatie.

Als de werknemer deze bescherming geniet en in geval er nadelige maatregelen worden genomen door de werkgever, kan de werknemer aanspraak maken op een forfaitaire vergoeding waarvan het bedrag overeenstemt met 6 maanden brutoloon of een vergoeding van de schade die hij werkelijk heeft geleden.

Voorheen gold deze bescherming enkel voor het slachtoffer, alsook voor personen die als "officiële getuigen" werden beschouwd, in die zin dat ze de feiten aan de preventieadviseur - psychosociale aspecten hadden meegedeeld in een gedateerd en gehandtekend schrijven of indien ze in deze context als getuigen waren verschenen voor de hoven en rechtbanken. Bovendien bestond er enige controverse in de rechtsleer over de mogelijkheid tot cumulatie van een schadevergoeding wegens feiten van geweld, pesterijen of seksueel ongewenst gedrag, verschuldigd door de dader, met een beschermingsvergoeding wegens represailles.

Sinds de goedkeuring van de wet van 7 april 2023, die in werking is getreden op 1 juni 2023, is de wet betreffende het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk gewijzigd en is het toepassingsgebied van de bescherming tegen represailles uitgebreid.

Ten eerste geldt de bescherming tegen represailles nu ook voor personen die raad geven of hulp of bijstand bieden aan hun collega die het slachtoffer is van feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. Dit omvat dus ook werknemers die hun collega openlijk verdedigen m.b.t. pesterijen van de werkgever.

Ten tweede wordt nu uitdrukkelijk in de wet bepaald dat een schadevergoeding wegens feiten van geweld, pesterijen of seksueel ongewenst gedrag, verschuldigd door de dader, kan gecumuleerd worden met een beschermingsvergoeding wegens represailles door de werkgever.

Concluderend kan aldus gesteld worden dat indien Gaspard erin slaagt te bewijzen dat hij inderdaad werd gepest of geïntimideerd door zijn hiërarchische overste, hij de schadevergoeding voor pesterijen (gelijk aan hetzij 6 maanden brutoloon gelet op de gezagsverhouding met de hiërarchische overste, hetzij de daadwerkelijk geleden schade, mits hij de omvang van de schade kan bewijzen) zal kunnen cumuleren met een vergoeding voor bescherming tegen represailles (gelijk aan hetzij 6 maanden brutoloon, hetzij de daadwerkelijk geleden schade, mits hij de omvang van de schade kan bewijzen). Anderzijds zal ook Simone recht hebben op een vergoeding voor bescherming tegen represailles gelijk aan 6 maanden brutoloon, aangezien zij hulp en bijstand heeft verleend aan haar collega die het slachtoffer was van pesterijen op het werk.

Vragen? Wij helpen graag verder!