Privacyverklaring

Groeiende aandacht voor verloning ceo’s leidt tot meer voorzichtigheid

9 februari 2024
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Axel Smits - PwC

De groeiende publieke aandacht voor de verloning van ceo’s doet Belgische beursgenoteerde bedrijven vaker en kritischer naar het loonpakket van hun grote baas kijken. Volgens een rapport van PwC focussen aandeelhouders steeds meer op duurzame doelen in het loonpakket van de managers. "Nu bedrijven de hete adem van de publieke opinie in hun nek voelen, is een modernere en op ESG-gerichte benadering van verloning cruciaal", aldus Axel Smits, voorzitter van PwC België.

Bij de analyse van de corporate governance merkt PwC op dat bedrijven niet altijd in staat zijn om diversiteit in de praktijk om te zetten. Nochtans erkennen ze de noodzaak van diversiteit in de raad van bestuur. Sinds 2017 hebben aandeelhouders het recht om te stemmen over loonpakketten die het bedrijf wil toekennen aan leidinggevenden. In België is deze stemming bindend en moet het loonpakket bovendien publiek toegankelijk zijn.

Jaarlijkse evaluatie van verloning

De toegenomen transparantie en verantwoordingsplicht leidden tot meer aandacht voor verloning, zowel in de raden van bestuur als in het publieke debat. Bij meer dan zeven van de tien bedrijven (73%) in de steekproef van PwC vindt een jaarlijkse evaluatie van de verloning van leidinggevenden plaats. De kritische zin van aandeelhouders neemt toe. Gevolg: ze keuren in mindere mate de voorgestelde verloningspakketten goed.

Axel Smits: "Al deze bevindingen illustreren de groeiende vraag naar transparantie en verantwoordelijkheid in verloning. De publieke opinie dwingt bedrijven om verloningspakketten voor ceo’s zorgvuldiger samen te stellen. En dat is terecht. Bedrijven hebben er belang bij een deel van de verloning aan duurzaamheidsdoelstellingen en langetermijndoelen te koppelen. Zo stimuleren ze verantwoorde besluitvorming.”

Duurzame doelstellingen criterim voor verloning

Twee fenomenen stimuleren bedrijven om duurzame doelen in te passen in de verloning van ceo’s. Er is de toenemende interesse van aandeelhouders en investeerders. Daarnaast is er de evoluerende wetgeving en regelgeving voor niet-financiële rapportering. Tot op vandaag worden de resultaten van leidinggevenden hoofdzakelijk gemeten in relatie tot financiële prestaties. Financiële prestatie-indicatoren wegen gemiddeld voor minstens twee derde van de beloningscriteria. Ze bepalen de korte- en langetermijnverloningssplannen, en de variabele looncomponenten.

Glazen plafond intact

Investeerders en regelgevers kijken ook steeds kritischer naar de samenstelling van de raden van bestuur. De noodzaak aan diversiteit is doorgedrongen, maar in de reële samenstelling is die verscheidenheid niet zichtbaar. Voornamelijk mannen ouder dan vijftig jaar zetelen rond de tafel. Binnen de steekproef van PwC is maar dertien procent van de leidinggevenden een vrouw, wat de aanzienlijke genderkloof in managementteams illustreert. Een kloof die bedrijven maar niet gedicht krijgen. Er is nauwelijks verbetering merkbaar de afgelopen vijf jaar. In de tachtig onderzochte bedrijven zijn maar vier ceo’s vrouw. Daarentegen is er bij niet-uitvoerende bestuurders sprake van een meer evenwichtige gendervertegenwoordiging, met 42% vrouwelijke en 58% mannelijke bestuurders.

Bart Van den Bussche, directeur verloning bij PwC België: "Bedrijven verbeteren de werking van hun raad niet alleen door meer diversiteit toe te voegen. Dat doen ze ook door nieuwe vaardigheden en technologische kennis binnen te brengen. Een reële verschuiving blijft een uitdaging. Er is nood aan robuuste plannen voor opvolging en effectieve inwerk- en mentorprogramma’s voor nieuwe bestuurders.”

Over het rapport

Het Corporate Governance & Executive Pay-rapport van PwC België is gebaseerd op een enquête over de vormgeving van de verloning van leidinggevenden in Belgische beursgenoteerde bedrijven. De gegevens zijn verzameld uit de jaarlijkse verloningsrapporten die in 2023 zijn gepubliceerd, waarvan de meeste informatie bevatten voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2022. Voor het rapport van 2024 zijn publiekelijk beschikbare gegevens verzameld voor tachtig beursgenoteerde bedrijven in België.