Privacyverklaring

Vraag van de maand

Kan de werkgever een onverschuldigde betaling eenzijdig inhouden op het nettoloon van de werknemer?

1 maart 2022

De vennootschap Polar Bear Travel BV kent haar werknemers elk jaar een bonus toe. De doelstellingen en het bedrag voor deze bonus worden telkens vastgelegd in een bonusplan. Voor 2021 kregen werknemers die minstens 15 groepsreizen konden verkopen aan bedrijven, een bonus gelijk aan 10% van hun vast bruto jaarloon. De bonus werd uitbetaald eind januari 2022.
In februari 2022 merkt de vennootschap Polar Bear Travel BV op dat er een fout werd gemaakt in de loonverwerking van januari 2022 bij één van haar werknemers. Alle werknemers die in aanmerking kwamen voor de bonus van 2021 hadden een bonus gekregen van 10% van hun vast bruto jaarloon, met uitzondering van één werknemer die per ongeluk een bonus van 18% van zijn vast bruto jaarloon heeft ontvangen, en dit omwille van een vergissing.
De vennootschap Polar Bear Travel BV wil het onverschuldigd betaalde bedrag (nl. 8% van het bruto jaarloon) van deze werknemer terugvorderen en is van plan om het hiermee overeenstemmende netto bedrag eenzijdig in te houden op zijn nettoloon vanaf februari 2022, mits het respecteren van de grenzen voorzien in de loonbeschermingswet.
Kan de vennootschap Polar Bear Travel BV overgaan tot eenzijdige inhouding op het nettoloon van de werknemer?

Helaas foutief...

Wanneer een betaling berust op een materiële vergissing, bijvoorbeeld een fout in de loonverwerking, is er, in principe, sprake van een onverschuldigde betaling. De betaler dient in zulk geval aan te tonen dat er inderdaad een betaling heeft plaatsgevonden en dat deze betaling een onverschuldigd karakter had (door onder meer de vergissing te bewijzen en het feit dat er geen schijnbaar motief (oorzaak) was tot betaling van dit bedrag).

In geval van dergelijke onverschuldigde betaling is de betaler gerechtigd om de terugbetaling van wat onverschuldigd werd betaald te vorderen van de ontvanger. Ook een werkgever kan de terugbetaling van zo’n onverschuldigd betaald bedrag aldus vorderen van zijn werknemer.

De vraag stelt zich of de werkgever deze onverschuldigde betaling kan recupereren door het desbetreffende bedrag te gaan inhouden op het loon van de werknemer.

De loonbeschermingswet voorziet in artikel 23 dat inhoudingen op het loon enkel mogelijk zijn in bepaalde gevallen. Zo mogen onder andere “de voorschotten in geld verstrekt door de werkgever” op het loon in mindering worden gebracht. Het bedrag van deze inhoudingen is dan beperkt tot maximum 1/5e van het aan de werknemer te betalen nettoloon.

Echter, het wordt in de rechtspraak betwist of een onverschuldigde betaling inderdaad kan beschouwd worden als een “voorschot in geld verstrekt door de werkgever”. Als de werkgever dus zou overgaan tot een eenzijdige inhouding op het nettoloon van de werknemer om de onverschuldigde betaling te recupereren, bestaat het risico dat een rechter op basis van de bestaande rechtspraak zou oordelen dat de werkgever hiermee de bepalingen van de loonbeschermingswet schendt, ook al zou de werkgever zich houden aan voornoemde 1/5e grens.

Als alternatief zou de werkgever wel inhoudingen kunnen verrichten op betalingen die hij verschuldigd is aan de werknemer die niet onder het toepassingsgebied van de loonbeschermingswet vallen en die dus niet beschermd zijn door de bepalingen uit artikel 23, zoals bijvoorbeeld het dubbel vakantiegeld.

Samengevat, de vennootschap Polar Bear Travel BV kan dus niet zonder risico overgaan tot eenzijdige inhouding van de onverschuldigde betaling op het nettoloon van de werknemer. Echter, het kan als alternatieve oplossing de onverschuldigde betaling wel in mindering brengen van het aan de werknemer uit te betalen dubbel vakantiegeld.

Correct!

Wanneer een betaling berust op een materiële vergissing, bijvoorbeeld een fout in de loonverwerking, is er, in principe, sprake van een onverschuldigde betaling. De betaler dient in zulk geval aan te tonen dat er inderdaad een betaling heeft plaatsgevonden en dat deze betaling een onverschuldigd karakter had (door onder meer de vergissing te bewijzen en het feit dat er geen schijnbaar motief (oorzaak) was tot betaling van dit bedrag).

In geval van dergelijke onverschuldigde betaling is de betaler gerechtigd om de terugbetaling van wat onverschuldigd werd betaald te vorderen van de ontvanger. Ook een werkgever kan de terugbetaling van zo’n onverschuldigd betaald bedrag aldus vorderen van zijn werknemer.

De vraag stelt zich of de werkgever deze onverschuldigde betaling kan recupereren door het desbetreffende bedrag te gaan inhouden op het loon van de werknemer.

De loonbeschermingswet voorziet in artikel 23 dat inhoudingen op het loon enkel mogelijk zijn in bepaalde gevallen. Zo mogen onder andere “de voorschotten in geld verstrekt door de werkgever” op het loon in mindering worden gebracht. Het bedrag van deze inhoudingen is dan beperkt tot maximum 1/5e van het aan de werknemer te betalen nettoloon.

Echter, het wordt in de rechtspraak betwist of een onverschuldigde betaling inderdaad kan beschouwd worden als een “voorschot in geld verstrekt door de werkgever”. Als de werkgever dus zou overgaan tot een eenzijdige inhouding op het nettoloon van de werknemer om de onverschuldigde betaling te recupereren, bestaat het risico dat een rechter op basis van de bestaande rechtspraak zou oordelen dat de werkgever hiermee de bepalingen van de loonbeschermingswet schendt, ook al zou de werkgever zich houden aan voornoemde 1/5e grens.

Als alternatief zou de werkgever wel inhoudingen kunnen verrichten op betalingen die hij verschuldigd is aan de werknemer die niet onder het toepassingsgebied van de loonbeschermingswet vallen en die dus niet beschermd zijn door de bepalingen uit artikel 23, zoals bijvoorbeeld het dubbel vakantiegeld.

Samengevat, de vennootschap Polar Bear Travel BV kan dus niet zonder risico overgaan tot eenzijdige inhouding van de onverschuldigde betaling op het nettoloon van de werknemer. Echter, het kan als alternatieve oplossing de onverschuldigde betaling wel in mindering brengen van het aan de werknemer uit te betalen dubbel vakantiegeld.

Vragen? Wij helpen graag verder!