Vraag van de maand

Kunnen alle vakantiedagen zomaar worden overgedragen naar het volgende jaar?

1 september 2020

Moet een werkgever toestaan dat wettelijke en extralegale vakantiedagen die niet konden opgenomen worden wegens ziekte voorafgaand aan de geplande vakantie worden overgedragen naar het volgende jaar?

Linda werkt al 11 jaar als bediende voor een reclamebureau in Antwerpen. Zij heeft recht op 20 wettelijke vakantiedagen per jaar, alsook op 5 extralegale vakantiedagen die haar door een ondernemings-CAO worden toegekend. Deze ondernemings-CAO bepaalt dat extralegale vakantiedagen niet mogen worden overgedragen naar het volgende jaar. Tijdens de zomermaanden heeft Linda reeds 12 wettelijke vakantiedagen opgenomen om voor haar schoolgaande kinderen te zorgen. Ook tijdens de herfstvakantie heeft zij 5 wettelijke vakantiedagen opgenomen. De bedoeling was om haar resterende wettelijke vakantiedagen (3) en haar extralegale vakantiedagen (5) op te nemen tijdens de kerstvakantie. Helaas wordt Linda het weekend vóór de start van de kerstvakantie ziek, waarna zij haar werkgever vraagt om haar resterende vakantiedagen te mogen overdragen naar het volgende jaar. Moet haar werkgever dit toestaan?

Helaas foutief...

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt vóór zijn of haar geplande wettelijke vakantie, dan moet de toekenning van die vakantie worden uitgesteld naar een latere datum na het einde van deze arbeidsongeschiktheid. De werknemer ‘verliest’ deze vakantiedagen dus niet. Deze regel geldt ook indien de werknemer ziek wordt in het weekend vlak voor de geplande wettelijke vakantie. Immers ook in dit geval is de arbeidsovereenkomst eerst geschorst wegens ziekte (vóór de schorsing wegens vakantie) en de eerste schorsingsgrond primeert. Voor de werkdagen waarop de werknemer ziek is, dient de werkgever gewaarborgd loon te betalen.

Echter, indien het in de praktijk niet meer mogelijk is om deze wettelijke vakantiedagen uit te stellen naar een latere datum tijdens het vakantiejaar omdat dit ten einde is, is het in de huidige stand van de Belgische wetgeving niet mogelijk om deze wettelijke vakantiedagen over te dragen naar het volgende jaar. De wet bepaalt immers dat de vakantie moet worden toegekend binnen de 12 maanden die volgen op het einde van het vakantiedienstjaar. De werkgever zal wel ten laatste op 31 december van het vakantiejaar het enkel en dubbel vakantiegeld moeten betalen voor deze vakantiedagen die niet konden opgenomen worden wegens ziekte.

De Belgische wet is in deze in strijd met Europese regelgeving (de Arbeidsduurrichtlijn van 2003), dewelke volgens het Hof van Justitie zo geïnterpreteerd moet worden dat de werknemer het recht heeft om zijn betaalde jaarlijkse vakantie die hij niet heeft kunnen opnemen wegens ziekte op een later tijdstip op te nemen, ook al is dit na 31 december (en dus tijdens het volgende jaar). De Belgische wet werd (vooralsnog) evenwel niet aangepast.

Wat extralegale vakantiedagen betreft kan in een ondernemings-CAO of in het arbeidsreglement vrij worden bepaald of deze al dan niet mogen overgedragen worden naar het volgende jaar. Recent bepaalde het Hof van Justitie in deze nog dat extralegale vakantiedagen, aangezien zij de wettelijke vakantiedagen te boven gaan, niet onder de toepassing van de Europese Arbeidsduurrichtlijn vallen, en dit zowel wat betreft hun toekenning, vergoeding als overdraagbaarheid. Bijgevolg kan een CAO de overdracht naar het volgende jaar van vakantiedagen die niet konden opgenomen worden wegens ziekte uitsluiten (HvJ 19 november 2019).

In casu, gelet op het feit dat Linda ziek werd vlak vóór de start van haar jaarlijkse vakantie, heeft zij - in theorie - het recht om haar wettelijke vakantiedagen op een later moment op te nemen. Echter, aangezien dit niet meer mogelijk is in hetzelfde jaar, kan zij, gelet op de Belgische regelgeving, deze vakantiedagen in principe niet overdragen naar het volgende jaar. Linda zal deze resterende wettelijke vakantiedagen wel uitbetaald krijgen, ten laatste op 31 december. Of het mogelijk is haar 5 extralegale vakantiedagen over te dragen naar het volgende jaar, is afhankelijk van wat bepaald is in de ondernemings-CAO. In casu bepaalt de ondernemings-CAO van toepassing binnen het bedrijf van Linda dat extralegale vakantiedagen niet kunnen worden overgedragen naar het volgende jaar.

Correct!

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt vóór zijn of haar geplande wettelijke vakantie, dan moet de toekenning van die vakantie worden uitgesteld naar een latere datum na het einde van deze arbeidsongeschiktheid. De werknemer ‘verliest’ deze vakantiedagen dus niet. Deze regel geldt ook indien de werknemer ziek wordt in het weekend vlak voor de geplande wettelijke vakantie. Immers ook in dit geval is de arbeidsovereenkomst eerst geschorst wegens ziekte (vóór de schorsing wegens vakantie) en de eerste schorsingsgrond primeert. Voor de werkdagen waarop de werknemer ziek is, dient de werkgever gewaarborgd loon te betalen.

Echter, indien het in de praktijk niet meer mogelijk is om deze wettelijke vakantiedagen uit te stellen naar een latere datum tijdens het vakantiejaar omdat dit ten einde is, is het in de huidige stand van de Belgische wetgeving niet mogelijk om deze wettelijke vakantiedagen over te dragen naar het volgende jaar. De wet bepaalt immers dat de vakantie moet worden toegekend binnen de 12 maanden die volgen op het einde van het vakantiedienstjaar. De werkgever zal wel ten laatste op 31 december van het vakantiejaar het enkel en dubbel vakantiegeld moeten betalen voor deze vakantiedagen die niet konden opgenomen worden wegens ziekte.

De Belgische wet is in deze in strijd met Europese regelgeving (de Arbeidsduurrichtlijn van 2003), dewelke volgens het Hof van Justitie zo geïnterpreteerd moet worden dat de werknemer het recht heeft om zijn betaalde jaarlijkse vakantie die hij niet heeft kunnen opnemen wegens ziekte op een later tijdstip op te nemen, ook al is dit na 31 december (en dus tijdens het volgende jaar). De Belgische wet werd (vooralsnog) evenwel niet aangepast.

Wat extralegale vakantiedagen betreft kan in een ondernemings-CAO of in het arbeidsreglement vrij worden bepaald of deze al dan niet mogen overgedragen worden naar het volgende jaar. Recent bepaalde het Hof van Justitie in deze nog dat extralegale vakantiedagen, aangezien zij de wettelijke vakantiedagen te boven gaan, niet onder de toepassing van de Europese Arbeidsduurrichtlijn vallen, en dit zowel wat betreft hun toekenning, vergoeding als overdraagbaarheid. Bijgevolg kan een CAO de overdracht naar het volgende jaar van vakantiedagen die niet konden opgenomen worden wegens ziekte uitsluiten (HvJ 19 november 2019).

In casu, gelet op het feit dat Linda ziek werd vlak vóór de start van haar jaarlijkse vakantie, heeft zij - in theorie - het recht om haar wettelijke vakantiedagen op een later moment op te nemen. Echter, aangezien dit niet meer mogelijk is in hetzelfde jaar, kan zij, gelet op de Belgische regelgeving, deze vakantiedagen in principe niet overdragen naar het volgende jaar. Linda zal deze resterende wettelijke vakantiedagen wel uitbetaald krijgen, ten laatste op 31 december. Of het mogelijk is haar 5 extralegale vakantiedagen over te dragen naar het volgende jaar, is afhankelijk van wat bepaald is in de ondernemings-CAO. In casu bepaalt de ondernemings-CAO van toepassing binnen het bedrijf van Linda dat extralegale vakantiedagen niet kunnen worden overgedragen naar het volgende jaar.

Vragen? Wij helpen graag verder!