Privacyverklaring
Vraag van de maand

Vraag van de maand

Moet een werkgever die een werknemer ontslaat die een pestklacht heeft ingediend aantonen...

1 augustus 2021

Moet een werkgever die een werknemer ontslaat die een pestklacht heeft ingediend, aantonen dat de redenen voor het ontslag geen verband houden met de inhoud van deze pestklacht?

De heer Beeckens werkt sinds bijna 3 jaar bij de vennootschap Impulse. De afgelopen twee jaar heeft hij verschillende negatieve beoordelingen en opmerkingen ontvangen met betrekking tot zijn prestaties en zijn relatieproblemen met zijn collega's, waaronder voornamelijk zijn manager.

Na een aantal verhitte discussies met deze laatste, heeft de heer Beeckens op 5 april 2021 beslist om een formeel verzoek tot psychosociale interventie wegens pesterijen in te dienen bij de preventieadviseur voor psychosociale risico’s van de vennootschap. De vennootschap Impulse werd op 6 april 2021 van dit verzoek in kennis gesteld.

Drie maanden later, op 9 juli 2021, heeft de vennootschap Impulse beslist om de arbeidsovereenkomst van de heer Beeckens te beëindigen mits betaling van een opzeggingsvergoeding omwille van een nieuw relationeel incident met de manager van de heer Beeckens. De heer Beeckens heeft vervolgens zijn ontslag betwist en vordert, naast de reeds betaalde opzeggingsvergoeding, ook de betaling van een beschermingsvergoeding overeenstemmend met 6 maanden loon op basis van artikel 32tredecies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, argumenterend dat de redenen van zijn ontslag niet vreemd zijn aan de inhoud van zijn verzoek tot formele psychosociale interventie.

Moet de vennootschap Impulse verplicht aantonen dat de redenen voor het ontslag vreemd zijn aan de inhoud van de feiten opgenomen in het verzoek tot formele psychosociale interventie om te ontsnappen aan de betaling van de beschermingsvergoeding?

Helaas foutief...

Volgens artikel 32tredecies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer die een verzoek tot formele psychosociale interventie heeft ingediend wegens geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, niet beëindigen, behalve om redenen die vreemd zijn aan het verzoek tot formele psychosociale interventie.

In dit verband bestond er in de rechtspraak een controverse over de draagwijdte van de bescherming tegen ontslag in geval van indiening van een dergelijk verzoek. Meer bepaald was de vraag of artikel 32 tredecies van de wet van 4 augustus 1996 zo kan worden geïnterpreteerd dat de redenen van het ontslag in kwestie enkel vreemd moeten zijn aan de indiening van het verzoek tot interventie of dat deze eveneens vreemd moeten zijn aan de feiten opgenomen in het verzoek tot interventie. Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 20 januari 2020 een einde gemaakt aan deze controverse door te oordelen dat de beschermingsvergoeding slechts verschuldigd is indien de redenen van het ontslag verband houden met de indiening van het verzoek tot interventie en niet indien zij enkel worden afgeleid uit de in het verzoek tot interventie opgenomen feiten

Correct!

Volgens artikel 32tredecies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer die een verzoek tot formele psychosociale interventie heeft ingediend wegens geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, niet beëindigen, behalve om redenen die vreemd zijn aan het verzoek tot formele psychosociale interventie.

In dit verband bestond er in de rechtspraak een controverse over de draagwijdte van de bescherming tegen ontslag in geval van indiening van een dergelijk verzoek. Meer bepaald was de vraag of artikel 32 tredecies van de wet van 4 augustus 1996 zo kan worden geïnterpreteerd dat de redenen van het ontslag in kwestie enkel vreemd moeten zijn aan de indiening van het verzoek tot interventie of dat deze eveneens vreemd moeten zijn aan de feiten opgenomen in het verzoek tot interventie. Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 20 januari 2020 een einde gemaakt aan deze controverse door te oordelen dat de beschermingsvergoeding slechts verschuldigd is indien de redenen van het ontslag verband houden met de indiening van het verzoek tot interventie en niet indien zij enkel worden afgeleid uit de in het verzoek tot interventie opgenomen feiten

Vragen? Wij helpen graag verder!