Privacyverklaring

EU verbiedt loongeheimhouding

27 april 2023
Tekst
Jo Cobbaut

De plenaire vergadering van het Europees Parlement keurde wetgeving goed die EU-bedrijven verplicht om ‘openheid’ te creëren waardoor werknemers makkelijker salarissen kunnen vergelijken en genderloonkloven zichtbaar worden.

De regels die de plenaire vergadering van het Europees Parlement goedkeurde, voorzien in structuren die het mogelijk maken om beloningsniveaus te vergelijken en die gebaseerd zijn op genderneutrale criteria.

Ook moeten de structuren zo opgesteld worden dat de functiewaardering en -indeling genderneutraal gebeurt. Vacatures en functiebenamingen zijn genderneutraal en aanwervingsprocedures verlopen op een niet-discriminerende manier.

Genderkloof

Als er bij een beloningsrapportage een genderloonkloof van vijf procent of meer wordt vastgesteld, moeten werkgevers samen met de vertegenwoordigers van hun werknemers een beloningsevaluatie uitvoeren. De lidstaten zullen doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties, zoals boetes, opleggen aan werkgevers die de regels overtreden.

Werknemers die door een overtreding schade ondervinden, hebben het recht om compensatie te eisen. Daarnaast zijn voor het eerst intersectionele discriminatie en de rechten van non-binaire personen opgenomen in het toepassingsgebied van de nieuwe regels.

Verbod op loongeheimhouding

Volgens de regels hebben werknemers en vertegenwoordigers recht op duidelijke en volledige informatie over het individuele en gemiddelde beloningsniveau, uitgesplitst naar geslacht.

Loongeheimhouding wordt verboden. Dat betekent dat er geen contractvoorwaarden mogen zijn die werknemers beletten hun beloning bekend te maken, of informatie te zoeken over de beloning van dezelfde of andere categorieën van werknemers.

Verschuiving van de bewijslast

Bij kwesties omtrent beloningen verschuift de bewijslast van de werknemer naar de werkgever. Als een werknemer van mening is dat het beginsel van gelijke beloning niet is toegepast en naar de rechter stapt, wordt in de nationale wetgeving opgenomen dat de werkgever moet bewijzen dat er geen sprake was van discriminatie.

Volgende stappen

De overeenkomst zal formeel goedgekeurd moeten worden door de Raad voordat de tekst als wetgeving wordt vastgesteld en in het Publicatieblad van de EU wordt bekendgemaakt. De nieuwe regels treden twintig dagen na publicatie in werking.

Achtergrond

Het beginsel van gelijke beloning staat vermeld in artikel 157 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Toch is er nog altijd een genderloonkloof in de EU van rond de dertien procent, met significante verschillen tussen de lidstaten. De kloof is de afgelopen tien jaar nauwelijks kleiner geworden.

Over de wetgeving