Privacyverklaring

Onder welke voorwaarden zijn geschenken vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen?

1 februari 2021
Tekst
Frederic Brasseur

In december of januari worden in heel wat ondernemingen geschenken toegekend aan de personeelsleden. De vraagt stelt zich echter of deze geschenken voor het personeel niet als ‘loon’ moeten beschouwd worden?

Op het gebied van de sociale zekerheid wordt uitdrukkelijk voorzien welke geschenken als een echt geschenk beschouwd kunnen worden, en dus geen loon vormen:

  • Het gaat om een geschenk dat toegekend wordt naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar
  • Het maximum toegelaten bedrag is 40 euro per werknemer en per jaar. Dit wordt verhoogd met 40 euro per kind ten laste van de werknemer.
  • Als de werknemer een eervolle onderscheiding behaalt, kan een geschenk tot 120 euro toegekend worden. Het dient hierbij wel te gaan om een externe onderscheiding (bijvoorbeeld de eretekens toegekend door de Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg), niet louter een interne decoratie.
  • Bij de pensionering mag een geschenk tot 40 euro per dienstjaar toegekend worden. Er geldt wel een absoluut maximum van 1.000 euro.
  • Het kan zowel gaan om geschenken in natura als om een cadeaubon. In dit laatste geval mag de bon niet in geld omgeruild worden.

Op fiscaal gebied is er geen gelijkaardige wettelijke bepaling. Maar er kan wel toepassing gemaakt worden van de zogenaamde ‘sociale voordelen’. De dienst voorafgaandelijke beslissingen ziet hierbij drie soorten sociale voordelen :

  • Voordelen waarvoor het wegens de wijze van toekenning niet mogelijk is het door iedere verkrijger werkelijk ontvangen bedrag vast te stellen.
  • Voordelen die, alhoewel individualiseerbaar, niet de aard van een werkelijke bezoldiging hebben.
  • Geringe voordelen of gelegenheidsgeschenken verkregen uit hoofde of naar aanleiding van gebeurtenissen die niet rechtstreeks in verband staan met de beroepswerkzaamheid (bijvoorbeeld. een eenmalig geschenk naar aanleiding van het x-jarig bestaan van de onderneming).

Wat de waarde betreft, moet het gaan om ‘kleine’ geschenken, maar op fiscaal vlak is er geen specifiek maximum wettelijk bepaald.

Sociale voordelen zijn weliswaar niet belastbaar in hoofde van de ontvanger ervan, maar ze vormen evenmin een aftrekbare beroepskost voor de toekenner ervan. Op die manier ‘geniet’ de fiscus dus toch mee van het geschenk.

Frederic Brasseur
Advocaat DLA Piper UK LLP

DLA Piper