Privacyverklaring

Re-integratie: “Besteed ook aandacht aan wie wel op het werk is”

14 februari 2023
Tekst
Patrick Verhoest

De re-integratie van langdurig zieken verloopt niet altijd rimpelloos. Dat heeft vaak te maken met de gebrekkige opvolging van het verschijnsel, weet Bart Teuwen, algemeen directeur bij Certimed. Hij verklapt de drie sleutels tot succesvolle re-integratie.

1. “Omschrijf je beleid en je visie helder. Beschrijf de rollen en verantwoordelijkheden”

Bij deze eerste stap stelt Bart Teuwen vast dat veel organisaties hier in gebreke blijven. Bij re-integratie kijkt iedereen naar elkaar, terwijl niemand zijn verantwoordelijkheid neemt. Het is van belang dat iedereen van in het begin weet hoe een organisatie naar re-integratie kijkt. “Bij afwezigheid moet het gaan over inzetbaarheid en aangepast werk. Nu gaat het te veel over het medische aspect en wat niet meer kan, terwijl de focus moet liggen op wat nog kan en welke mogelijkheden dat geeft voor de inzetbaarheid.” Het is de ambitie om naar aangepast werk te gaan en de mogelijkheden te onderzoeken die er nog zijn voor medewerker en bedrijf. Bart Teuwen: “Covid heeft daar een grote rol gespeeld. We zien dat er een versnelling gebeurd is. Aangepast werk en thuiswerk konden voordien niet, terwijl kenniswerkers en bedienden naar een totaal andere wereld overgestapt zijn. Toch zien we dat slechts drie op de tien werkgevers hierover een helder uitgeschreven beleid heeft.”

2. “Meten is - alweer - weten: monitor je acties”

Het is cruciaal dat organisaties bij de opvolging van ziekteverzuim naar cijfers en dashboards kijken. Ze moeten voldoende gegevens verzamelen om bij te sturen. Heel wat bedrijven hebben wel notie van hun verzuimpercentage, maar hebben geen beeld van hoe frequent medewerkers uitvallen. Bedrijven volgen ook hun nulverzuim niet op, terwijl het belangrijk is aandacht te besteden aan wie er nog wel is, zegt de algemeen directeur van het vroegere Mensura. “Een dalend nulverzuim zegt iets over de cultuur die verandert en de keuzes die mensen maken. Je ziet er bijvoorbeeld de persoon die er altijd is en andere zieken vervangt en hun werk overneemt zichzelf ineens ook ziek melden. Dat is een alarm dat je moet zien afgaan. Boodschap is te monitoren wat je aan het doen bent en te kijken naar de acties die je onderneemt: kijk bij re-integratietrajecten hoeveel er lopen, welke de doorlooptijd is, de succesratio en de snelheid waarmee je medewerkers terug krijgt. Dat gebeurt vandaag zelden.”

3. “Ga in gesprek met elkaar, in een goede balans tussen vertrouwen en afspraken”

Bart Teuwen noemt dit de ‘warm-zakelijke aandacht’, een mix tussen oprechte aandacht bij het gesprek met de medewerker enerzijds, en anderzijds het opvolgen van gemaakte afspraken rondom re-integratie. “De leidinggevende moet in contact blijven met de medewerker die terugkomt en op zoek gaan naar oplossingen, inzetmogelijkheden en er afspraken rond maken.”

Aanvullende tips

Bart Teuwen geeft nog twee aanvullende tips bij de re-integratie:

- “Bedrijven die inzetten op een goede objectivering van de (fysieke) belasting per werkplek, boeken succesvolle re-integratietrajecten. Je beschrijft de belasting van een werkplek gedetailleerd (buigen, heffen, tillen, …). Dat maakt het voor de leidinggevenden gemakkelijker om er nadien een gesprek over te hebben want je vertrekt van objectieve gegevens en je kunt de functievereisten bepalen voor een eventuele nieuwe werkplek.”

- “We zien dat het inzetten van tools die zorgen voor de borging van je beleid succesvol blijkt. Ik werkte als bedrijfsarts in Nederland en zag er dat elk bedrijf werkte met managementtools die maakten dat de gesprekken opgevolgd werden. De leidinggevende werd proactief ondersteund. Daardoor kon je meer sturen en je beleid effectief maken. Waar die acties uitgezet werden, werd een duurzame verzuimdaling gecreëerd. De daling werd jarenlang geconsolideerd.”

Meer

Een webinar: Wat maakt dat een absenteïsme-interventie werkt?