Privacyverklaring

Meer dan vier op de tien bedrijven hebben geen zicht op cijfers over ziekteverzuim

8 juli 2024
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Bart Teuwen

Ruim vier op de tien bedrijven in ons land hebben geen zicht op de eigen verzuimcijfers. Dat zijn er bijna dubbel zoveel als drie jaar geleden. Opmerkelijk: ondanks het recordaantal langdurig zieken in ons land, ziet een derde van de werkgevers geen nut in het opvolgen van verzuim. Dat blijkt uit onderzoek van Mensura. “Data over ziekteverzuim zijn essentieel om de juiste maatregelen te nemen.”

Drie jaar geleden gaf een kwart van de Belgische bedrijven toe dat ze de vinger niet aan de pols houden als het over verzuimcijfers gaat. Drie jaar later is dat aantal verder toegenomen: meer dan vier op de tien bedrijven volgen de verzuimcijfers in hun onderneming niet op. Bij de kleinste bedrijven in ons land gaat het zelfs om de helft. Zij weten niet hoe vaak hun werknemers ziek zijn, hoe lang ze gemiddeld ziek zijn en hoeveel dagen zonder verzuim hun onderneming telt.

Reactieve aanpak ziekteverzuim

Meer nog: één op de drie bedrijven die het verzuim niet opvolgen, geeft aan dat ze er het nut niet van inzien. Nog eens vijftien procent vindt het te arbeidsintensief. Dat is opmerkelijk aangezien de helft van de bedrijfsleiders aangeeft dat afwezigheden door ziekte storend zijn voor de goede werking van hun organisatie. En ook bijna zes op de tien werknemers vinden het vervelend wanneer ze moeten inspringen voor collega’s die uitgevallen zijn.

Bart Teuwen, verzuimexpert bij Mensura: “De huidige verzuimaanpak in veel organisaties is louter reactief. Ze ondernemen pas actie wanneer er boetes dreigen. Zo’n aanpak schiet tekort om verzuim effectief te beheersen. Dat zorgt voor druk op planning, productie en het mentale welzijn van collega’s die moeten bijspringen. Kort verzuim is bovendien een potentieel voorspellende indicator voor mogelijk langdurige arbeidsongeschiktheid. Verzuimdata zijn daarom essentieel om de juiste maatregelen te nemen.”

Kost ziekteverzuim is blinde vlek

Het meest recente ziekteverzuimrapport van SD Worx toonde aan dat de gemiddelde kost van zieke werknemers de voorbije jaren met zo’n 30 procent gestegen is, tot iets meer dan 1.500 euro per persoon per jaar. Dan gaat het alleen over kort verzuim (minder dan één maand). Opvallend: meer dan zeven op de tien bedrijfsleiders weten helemaal niet hoeveel het ziekteverzuim jaarlijks aan hun onderneming kost. Voor veel bedrijven blijft de exacte kostprijs van ziekteverzuim een blinde vlek.

“Organisaties zien ziekteverzuim als abstract of moeilijk meetbaar. Naast het directe productiviteitsverlies van de zieke werknemer, die je ook tijdens ziekte moet blijven doorbetalen, is er ook indirecte impact. Je zou de geschatte verzuimkost van 1.500 euro per jaar per werknemer nog eens moeten vermenigvuldigen met 2,5 om de werkelijke kost van ziekteverzuim in een onderneming te kennen”, aldus Bart Teuwen. ​

“Nooit waren er meer langdurig zieken in ons land. Dat kost de maatschappij zo’n 11 miljard euro per jaar. Toch luiden die cijfers geen alarm in talrijke bedrijven. Van overheidswege zal er meer druk komen om langdurige ziekte te voorkomen of via re-integratie te bevorderen. Het vrijblijvende karakter van re-integratie zal zowel voor werkgever als werknemer afnemen.

Over de studie

De resultaten komen uit het grote verzuimonderzoek dat onderzoekbureau Indiville in opdracht van Mensura afnam bij 1355 Belgische werknemers en 571 werkgevers. De data van de werknemers en werkgevers werden gewogen om representatief te zijn voor België naar statuut, leeftijd, geslacht, taal en sector. De bevraging liep in mei 2024.